VOETPADFIETSEN

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws Peper -

Wel­kom in IJs­sel­mon­de, op de Su­zan­na­dijk, een wa­ter­ke­ring die ook plein wil zijn en te­vens deel van een straat van zo’n 400 me­ter lang die steeds van naam ver­an­dert: Klam­dijk, Hu­nia­dijk, Ker­sten­dijk, Su­zan­na­dijk, En­del­dijk. Daar waar Su­zan­na de dijk naam geeft, strekt zich een vlak­te uit – plei­nen in Rotterdam, het wil maar niet luk­ken. Aan de ene zij­de een paar win­kels en aan de an­de­re een woon- en wijk­ge­bouw. De vlak­te vormt een lo­gi­sche fiets­ver­bin­ding.

Er­gens in een kan­toor­tje ont­vouwt zich een fic­tief ge­sprek tus­sen twee amb­te­na­ren:

“Ze plein.”

“Je zou het niet ver­wach­ten.”

“Zul­len we fiets­bar­ri­è­res plaat­sen?”

“Gaan we over­we­gen. En be­ter hand­ha­ven. Want zo­als het nu gaat… Le-vens-ge­vaar-lijk!”

De Par­tij voor de Die­ren had an­de­re idee­ën en dien­de vo­rig jaar de in­mid­dels aan­ge­no­men mo­tie Fiets­sig­na­le­ring op Rot­ter­dam­se plei­nen in, met het ver­zoek: “Ver­be­ter­de sig­na­le­ring aan fiet­sen over het te bren­gen op Rot­ter­dam­se plei­nen waar het ge­bruik van de fiets is toe­ge­staan, wordt ge­doogd, aan de or­de van de dag is en/of waar­van zij denkt dat dit bij­draagt aan een ver­be­ter­de be­reik­baar­heid of ver­keers­vei­lig­heid.”

Het plein kon niet meer aan zijn ‘na­tuur­lij­ke’’ be­stem­ming ont­ko­men en werd met het plaat­sen van een bord­je een ex-ge­doog­plek voor fiet­sen­de ver­keers­over­tre­ders. Daar­naast kwam de ge­meen­te in april 2017 met het Be­sluit ver­keers­maat­re­gel Su­zan­na­dijk: Voet­pad fiet­sen toe­ge­staan. Om­dat:

- “in de prak­tijk al veel over het plein wordt ge­fietst en dit geen pro­ble­men of klach­ten op­le­vert en er meer dan vol­doen­de ruim­te be­schik­baar is die pri­ma ge­deeld kan wor­den met voet­gan­gers”

- “er zelfs fiets­les­sen wor­den ge­ge­ven op het plein”.

Je houdt je hart vast als de am­bi­ties uit Fiet­sen heeft voor­rang, Fiets­plan Rotterdam 2016-2018 wer­ke­lijk­heid wor­den. Voetpadfietsen, dat kon wel­eens heel groot gaan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.