GARRIX: VAN DROP- OUT TOT MULTIMILJONAIR

Hoe Mar­tin Garrix naar de top van de dj- we­reld schoot en de Quo­te top 100 schoot.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - MA­RIO WISSE @Ma­ri­o_Wis­se m.wisse@tmg.nl

Mar­tin Garrix is de benjamin in de Quo­te top 100 van jon­ge Ne­der­land­se mil­jo­nairs, die gis­te­ren be­kend werd ge­maakt. De suc­ces­vol­le dj en pro­du­cer die de­ze week 21 jaar jong werd, staat op plaats 39 met een ge­schat ver­mo­gen van 14 mil­joen eu­ro.

Niet slecht voor ie­mand die zijn mid­del­ba­re school niet af­maak­te. Toen hij in vwo-5 zat ver­ruil­de Mar­tijn Gar­rit­sen, zo heet hij echt, het Kei­zer Karel Col­le­ge in Am­stel­veen voor de Her­man Brood Aca­de­mie in Utrecht. ‘Ik kreeg op het vwo wis­kun­de en al­ge­me­ne na­tuur­we­ten­schap­pen, en dan hoor­de ik ’s avonds van mijn goe­de vriend Ju­li­an Jordan die al op de Her­man Brood Aca­de­mie zat wat hij die dag al­le­maal had ge­leerd over com­pres­sors en sam­ples’, zei hij daar la­ter over. Gar­rit­sen maak­te goe­de af­spra- ken met zijn ou­ders (het vwo ging op ‘hold’ en hij zou het la­ter via deel­cer­ti­fi­ca­ten even­tu­eel af­ma­ken) en hij ging naar Utrecht waar hij het mbo-di­plo­ma ‘ar­tiest pop­mu­ziek’ haal­de.

In 2012 ho­ren we voor het eerst écht van hem. Hij wint de SLAM!FM DJ Ta­lent Of The Year Award en brengt een re­mix van Your Bo­dy van Chris­ti­na Agui­le­ra uit, dat op de luxe ver­sie van het al­bum Lo­tus van de Ame­ri­kaan­se su­per­ster be­landt. Een jaar la­ter, hij is dan 16, wordt hij ge­te­kend op het be­ken­de Ne­der­land­se dan­ce­la­bel Spin­nin’ Re­cords. Even la- ter komt zijn de­buut­sin­gle Ani­mals uit en die maakt met­een een we­reld­ster van Mar­tin Garrix. In­mid­dels zijn we een aan­tal hits, sa­men­wer­kin­gen met an­de­re ster­ren, en een uit­ver­kie­zing tot bes­te dj ter we­reld, vo­rig jaar als jong­ste ooit, verder. En een pen­thou­se aan de Am­ster­dam­se Zui­d­as. En een fo­to­mo­del (Cha­rel­le Schriek) als vrien­din. Over twee we­ken is Mar­tin Garrix head­liner op Pink­pop.

Maar even te­rug naar dat geld: het for­tuin van Garrix had ove­ri­gens nóg gro­ter kun­nen zijn. Dat is een van de re­de­nen (hij wil ook de ei­gen­doms- rech­ten over zijn tracks te­rug) dat Mar­tin Garrix de­ze da­gen een bit­te­re strijd in de rechts­zaak uit­vecht met Eel­ke van Koo­ten, de baas van Spin­nin’ Re­cords. Als nieuw­ko­mer te­ken­de Garrix een con­tract( je) dat er­voor zorg­de dat hij slechts 30 pro­cent kreeg van de on­ge­twij­feld enor­me op­brengst van zijn door­braak­hit Ani­mals. Garrix en zijn va­der wil­den een her­zie­ning van dat con­tract, ze wil­len 50 pro­cent, maar tot dus­ver te­ver­geefs.

Garrix draait in­mid­dels over­al ter we­reld, heeft hon­derd­dui­zen­den fans en be­roem­de vrien­den als Jus­tin Bie­ber, en be­zit – vol­gens Quo­te dus – 14 mil­joen eu­ro. Kri­tiek krijgt hij ook, net als ie­der an­der die met zijn kop bo­ven het maai­veld uit­komt. Voor­al via so­ci­al me­dia en YouTu­be na­tuur­lijk. In in­ter­views ver­telt hij wel­eens hoe jij daar­op re­a­geert. ‘Dan denk ik: de­ze track vond je slecht? Dan ga ik de vol­gen­de zo ziek ma­ken dat je niet eens meer durft te re­a­ge­ren!’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.