Trump deel­de in­fo met Rus­sen

Metro Holland (Rotterdam) - - Nieuws - ANP

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump­heeft het de­len van in­for­ma­tie over ter­reur­plan­nen van de groep Is­la­mi­ti­sche Staat met ver­te­gen­woor­di­gers van Rus­land ver­de­digd.

Hij had „fei­ten met be­trek­king tot ter­ro­ris­me en vlieg­vei­lig­heid” met Rus­land ge­deeld, liet Trump gis­te­ren we­ten via Twit­ter. Als pre­si­dent meent hij daar het vol­ste recht toe te heb­ben. Trump zei dit om hu­ma­ni­tai­re re­de­nen te heb­ben ge­daan en ook om Rus­land te be­we­gen de strijd te­gen IS en ter­ro­ris­me „fors op te voe­ren.”

Vol­gens bron­nen bin­nen het Wit­te Huis zou het gaan om ui­terst ge­voe­li­ge in­for­ma­tie die een be­lang­rij­ke in­lich­tin­gen­bron be­trok­ken bij Is­la­mi­ti­sche Staat in ge­vaar zou heb- ben ge­bracht. De in­for­ma­tie die Trump al dan niet met op­zet prijs­gaf, zou via een ka­naal zijn ge­won­nen dat geen toe­stem­ming heeft ge­ge­ven­om­de in­for­ma­tie door te ge­ven aan Rus­land. De ge­voe­lig­heid van de in­for­ma­tie zorg­de er­voor dat al­leen en­ke­le func­ti­o­na­ris­sen er­van op de hoog­te wa­ren en dat ook bond­ge­no­ten niet op de hoog­te moch­ten wor­den ge­steld. Naast de Rus­si­sche mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ser­gej La­vrov zou ook am­bas­sa­deur Ser­gej Kisljak de ge­hei­me in­for­ma­tie heb­ben aan­ge­hoord.

‘Trump heeft veel be­spro­ken, maar is niet in de­tail ge­tre­den over bron­nen, me­tho­des of mi­li­tai­re ope­ra­ties.’ Rex Til­ler­son

Do­nald Trump met de Rus­si­sche mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ser­gej La­vrov.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.