In de acht­baan met Ri­co

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - JEROEN HAVERKORT

Niet Re­my Bon­jas­ky of Ba­dr Ha­ri is de vol­gen­de te­gen­stan­der van vecht­spor­ter Ri­co Ver­hoe­ven, maar Is­mael La­zaar. Hij is in al­les een te­gen­pool van Ri­co.

Niet Re­my Bon­jas­ky of Ba­dr Ha­ri is de vol­gen­de te­gen­stan­der van Ri­co Ver­hoe­ven, maar Is­mael La­zaar. Hij is in al­les een te­gen­pool van Ver­hoe­ven.

Als je Is­mael La­zaar ziet kun je niet om zijn li­chaam heen. Hij is klein, ge­dron­gen en dik­kig. „Ik heb niet echt het li­chaam dat je zou ver­wach­ten bij een kick­bok­ser”, zegt hij met veel zelf­spot. „Ik hou wel van een hap­je, maar voor­af­gaand aan een ge­vecht laat ik al­les staan en train ik kei­hard.”

Wat ver­der op­valt aan La­zaar is dat hij veel lacht. Zijn mond­hoe­ken staan con­ti­nu om­hoog. Tel daar zijn twin­ke­len­de pret­oog­jes bij op en het beeld is com­pleet. Hier staat geen kick­bok­ser, maar een knuf­fel­beer. „Men­sen ma­ken snel de fout mij te on­der­schat­ten. Bui­ten de ring ben ik een aar­di­ge jon­gen, maar bin­nen de ring ben ik een kil­ler. Wacht maar af, ik ga jul­lie ver­ras­sen.”

Die ver­ras­sing moet za­ter­dag plaats­vin­den in Den Bosch. In de Bra­ban­t­hal­len staat Til­bur­ger La­zaar tij­dens Glo­ry 41 te­gen­over we­reld­kam­pi­oen Ri­co Ver­hoe­ven, ali­as ‘The King of Kick­boxing’. La­zaar kijkt uit naar het ge­vecht. „Ik heb er zin in man, ik krijg de kans me te la­ten zien.” Ver­hoe­ven kan dat en­thou­si­as­me van zijn op­po­nent wel waar­de­ren: „Maar hij moet niet ver­ge­ten dat er in ie­der pret­park al­tijd één acht- baan is die je be­ter niet had kun­nen ne­men en waar je ge­bro­ken uit­komt.”

Niet dat hij La­zaar on­der­schat. „Ik heb res­pect voor­hem als vech­ter. Vaak is hij de klein­ste in de ring en on­danks zijn li­chaam is hij erg snel. Op een of an­de­re ma­nier weet hij jon­gens met een gro­te­re reik­wijd­te toch te ver­ras­sen. Voor je het weet, slaat-ie toe. En voor mij is zo’n ge­vecht so­wie­so ge­vaar­lijk. Ik heb als we­reld­kam­pi­oen al­tijd iets te ver­lie­zen, mijn te­gen­stan­ders voe­len geen druk.”

„Is­mael is een goe­de vech­ter”, gaat Ver­hoe­ven ver­der. „Hij heeft veel zelf­ver­trou­wen, maar dat heeft ie­der­een van te­vo­ren.” De clash tus­sen Ver­hoe­ven en La­zaar is geen ti­tel­ge­vecht, aan­ge­zien de num­mers twee tot en met vijf op de ran­king ge­bles­seerd zijn. La­zaar heeft nog geen ran­king, want dit is zijn eer­ste Glo­ry-event.

‘Bui­ten de ring ben ik een aar­di­ge jon­gen, maar bin­nen de ring ben ik een kil­ler. Wacht maar af, ik ga jul­lie ver­ras­sen.’ Is­mael La­zaar

Is­mael La­zaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.