Han­dig: de­ze app ont­mas­kert be­werk­te fo­to’s

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws - ME­TRO

Ge­loof jij al­les wat je ziet op so­ci­al me­dia? We zien ze ge­noeg: fo­to’s van ‘nor­ma­le’ men­sen met per­fec­te lan­ge be­nen, een ja­loers­ma­ken­de strak­ke buik en stra­len­de blau­we ogen. Som­mi­ge fo­to‘s op In­st­agram en Fa­ce­book lij­ken te mooi­om waar te zijn, en dat zijn ze mis­schien ook wel.

Met de app Check-ma­te kun je be­wer­kin­gen mak­ke­lijk op­spo­ren. De app is be­dacht door HKU-stu­den­ten Lu­ka Cap­pet­ti (22) en Rosa­lie Boom (24) en is on­der­deel van hun af­stu­deer­pro­ject.

De app heb­ben ze la­ten bou­wen door spe­ci­a­le app-bou­wers. „Hoe Check-ma­te pre- cies werkt, is nog­al een tech­nisch ver­haal, ha­ha”, ver­telt Lu­ka aan Me­tro. Lu­ka en Rosa­lie merk­ten in hun om­ge­ving dat men­sen eer­der een on­te­vre­den zelf­beeld kre­gen door so­ci­al me­dia en met hun app wil­len ze re­la­ti­ve­ring bie­den en het idee van per­fec­tie ont­krach­ten. „De vraag is: met wat ver­ge­lijk je je­zelf ei­gen­lijk. Met iets re­a­lis­tisch of iets to­taal on­re­a­lis­tisch?”

Je­zelf ver­ge­lij­ken met an­de­ren is van al­le tij­den, maar door so­ci­al me­dia be­gint dit steeds meer een maat­schap­pe­lijk pro­bleem te lij­ken. Bij­na de helft van de jon­ge­ren (47 pro­cent) die per dag lan­ger dan drie uur aan so­ci­al me­dia spen­deert, geeft aan niet blij te zijn met zijn of haar ui­ter­lijk. Bij het zien van de ene na de an­de­re per­fec­te fo­to daalt het zelf­ver­trou­wen. Check­ma­te is spe­ci­aal ont­wik­keld voor jon­ge­ren die zich on­ze­ker voe­len door so­ci­al me­dia. In drie kliks wordt de fo­to ge­checkt op be­wer­kin­gen als Pho­to­shop, fil­ters, hel­der­heid en ‘mooi­maak- stan­daar­den’. Het is niet mo­ge­lij­kom­te zien wel­ke apps of tools er pre­cies zijn ge­bruikt voor de be­wer­kin­gen.

De gra­tis app is van­af 22 mei te down­lo­a­den voor IOS en An­droid.

‘Uit di­ver­se we­ten­schap­pe­lij­ke on­der­zoe­ken is ge­ble­ken dat jon­ge­ren (tus­sen de 11 en18 jaar) die meer so­ci­al me­dia ge­brui­ken ook meer ge­fo­cust ra­ken op hun ui­ter­lijk. En uit­ein­de­lijk wor­den ze hier ook on­ze­ker­der door.’ Dr. Di­an de Vries ge­drags­we­ten­schap­per

/ COLOURBOX. COM

Som­mi­ge fo­to‘s lij­ken te mooi om waar te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.