Span­ning stijgt voor On­der­weg Awards

Metro Holland (Rotterdam) - - Rotterdam -

Voor de drie fi­na­lis­ten van de Aar­dig On­der­weg Award van de RET bre­ken span­nen­de da­gen aan. Mor­gen­avond wordt in het Nieu­we Luxor be­kend­ge­maakt of de Yets Foun­da­ti­on, Nak­ed Rot­ter­dam of Ba­by Ver­hip er met de droom­prijs van­door gaat. Sinds af­ge­lo­pen week­end kan het pu­bliek stem­men op www.aar­di­gon­der­weg.nl een van de drie ini­ti­a­tie­ven en dat ge­beurt al flink, al­dus de RET.

De Yets Foun­da­ti­on wil mid­dels bas­ket­bal jon­ge­ren hel­pen om een positieve rol te spe­len in de maat­schap­pij. „De deel­ne­men­de jon­ge­ren trai­nen op school, eten sa­men en ma­ken ge­za­men­lijk huis­werk”, al­dus ini­ti­a­tief­ne­mer Pe­ter Ot­tens. Le­on Schrö­der van Nak­ed Rot­ter­dam wil Rot­ter­dam­mers naakt op de fo­to zet­ten. Met het geld wil hij een boek uit­bren­gen naar Ame­ri­kaans voor- beeld van de over­le­den fo­to­graaf Greg Fried­ler. Tot slot wil ook Bren­dy Boog­aard van Ba­by Ver­hip de pu­blieks­prijs win­nen. Zij maakt duur­za­me ba­by­kle­ding die kan wor­den door­ge­ge­ven. „Als de ba­by er­uit is ge­groeid, ge­ven ze de kle­ding in de doos weer door aan een ba­by in hun om­ge­ving.”

De Aar­dig On­der­weg Award­s­how wordt mor­gen­avond recht­streeks uit­ge­zon­den op RTV Rijn­mond. Tij­dens de show zijn er op­tre­dens van on­der meer Broe­der­lief­de, Roel van Vel­zen en Lee To­wers. De pre­sen­ta­tie is in han­den van ac­teur Frank Lam­mers. De uit­zen­ding start om 20.00 uur.

‘Als de ba­by er­uit is ge­groeid, ge­ven ze de kle­ding in de doos weer door aan een ba­by in hun om­ge­ving.’ Bren­dy Boog­aard Ba­by Ver­hip

/ ANP

Broe­der­lief­de staat mor­gen op het po­di­um in het nieu­we Luxor tij­dens de Aar­dig On­der­weg Award­s­how.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.