BUSCONTRACT MAAKT CIRKEL ROND

Metro Holland (Rotterdam) - - Rotterdam - PEDRO PETERS DI­REC­TEUR VAN DE RET, SCHRIJFT OM DE WEEK EEN CO­LUMN IN ME­TRO

Ik heb gis­te­ren de over­een­komst mo­gen on­der­te­ke­nen met on­ze op­dracht­ge­ver, de Me­tro­pool­re­gio. Het is nu ze­ker dat RET van 2020 tot en met 2034 (!) het bus­ver­voer ver­zorgt in on­ze re­gio. Ge­wel­dig nieuws voor acht­hon­derd RET’ers bij de bus, voor on­ze klan­ten en het be­drijf. Voor al ons an­de­re werk was eer­der dit jaar al een nieu­we tien­ja­ren-con­ces­sie in­ge­gaan.

Toen ik twaalf jaar ge­le­den kwam, stond de RET zwaar on­der druk. Al­les moest open­baar wor­den aan­be­steed. We wa­ren te duur en klan­ten én per­so­neel on­te­vre­den. Mijn mot­to naar al­le RET’ers was van­af het be­gin: ‘ge­woon’ klaar en goed zijn voor al­le toe­komst­sce­na­rio’s. Nood­za­ke­lijk, want het rijks­be­leid ver­an­der­de vier keer to­taal van koers. Wel aan­be­ste­den, niet, dan weer wel en nu is het echt wet­te­lijk ge­re­geld dat in Rot­ter­dam niet ver­plicht aan­be­steed hoeft te wor­den.

Voor de bus had dit al­tijd de mees­te im­pact; van be­zui­ni­gin­gen in het lij­nen­net tot ho­ge­re pro­duc­ti­vi­teit per chauf­feur. De bus had geen gro­te groei­mo­ge­lijk­he­den zo­als de me­tro en zou waar­schijn­lijk ook als eer­ste - en het mak­ke­lijkst - wor­den aan­be­steed. Dus zoch­ten we ‘ver­ster­kin­gen’: met Con­nexxi­on pra­ten om sa­men ‘Rand­stad­bus’ op te rich­ten en la­ter met Qbuzz om ‘RET buzz’ te star­ten. Ach­ter­af zijn we blij dat dit niets werd, want in 2012 won­nen we uit­ein­de­lijk op ei­gen kracht de open­ba­re aan­be­ste­ding van de bus met het streek­ver­voer als uit­brei­ding er­bij.

Nu heb­ben we op ba­sis van on­ze pres­ta­ties en een pit­ti­ge ‘in­be­ste­dings­pro­cu­du­re’ het ver­trou­wen van de Me­tro­pool­re­gio ge­kre­gen voor nog eens vijf­tien jaar. Uit­ein­de­lijk heb­ben we dus ons werk be­hou­den én zijn we flink ge­groeid. Nu moet RET aan de slag met in­ves­te­rin­gen van tien­tal­len mil­joe­nen. In 2019 ko­men de eer­ste vijf­tig van 105 elek­tri­sche bus­sen en hon­derd nieu­we hy­bri­de bus­sen bin­nen. Met on­ze eer­de­re con­trac­ten voor rail en nu dus ook voor de bus, is de op­dracht van twaalf jaar ge­le­den ge­lukt: een ge­zon­de toe­komst met al­le ov-mo­da­li­tei­ten en al­le tech­niek in één in­te­graal be­drijf. Voor mij per­soon­lijk maakt dit buscontract, zo vlak voor mijn ver­trek, de cirkel rond.

‘In 2019 ko­men de eer­ste 50 van 105 elek­tri­sche bus­sen en 100 nieu­we hy­bri­de bus­sen bin­nen.’ Pedro Peters Di­rec­teur RET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.