S op en top

Metro Holland (Rotterdam) - - Uit In Rotterdam -

es zegt hij: “Mu­zi­kaal zijn ze al­tijd ij­zer­sterk. Ze ken­nen de stad en de men­sen en doen ze­ker niet on­der voor de bui­ten­lan­ders.“Ook de dj’s die veel in Tof­fler draai­en als San­deep, Joey Da­niel, De Slu­we Vos, Wou­ter S en Ka­rim So­li­man hel­pen de goe­de sfeer van de club in de tun­nel on­der het Wee­na op het fes­ti­val tot le­ven te wek­ken. De ver­wach­ting is dat het pu­bliek al vroeg komt, om­dat echt leu­ke dj’s als Pau­la Tem­ple, Pa­trick Top­ping en Da­ve Clar­ke vroeg draai­en. Leu­ker wordt Tof­fler Fes­ti­val ook van de vij­ver waar nu he­le­maal om­heen kan wor­den ge­lo­pen. Bo­ven­dien zijn vlak­bij het wa­ter de food­trucks met ta­fels en bank­jes. Se­ton pakt de kaart er­bij en laat zien dat er een ex­tra loop­brug is ge­bouwd en een be­staand brug­ge­tje ver­breed. “We be­wa­ken de in­tie­me sfeer. Je zult nau­we­lijks mer­ken dat het druk­ker is. Je bent zo van het ene naar het an­de­re po­di­um. Bij de food­trucks is er veel ver­schil­lend aan­bod en de om- loop­snel­heid is heel hoog. We ver­wach­ten geen gro­te rij­en of te­kor­ten.” Nieuw zijn het in­smeer­team voor zon­be­scher­ming, een mas­sa­ge door de tech­no­the­ra­peut, een pho­to­booth voor mooie her­in­ne­rin­gen en een cock­tail­bar. Slechts zo’n vijf­hon­derd men­sen kun­nen naar de af­ter­par­ty bij Tof­fler waar on­der meer head­liner Pan-Pot ach­ter de draai­ta­fels staat. Se­ton: “Er gaan over­dag gra­tis pen­del­bus­sen naar ons en na af­loop kun je daar­mee te­rug. In vijf mi­nu­ten ben je in het cen­trum. Veel Rot­ter­dam­se za­ken zul­len al die be­zoe­kers met open ar­men ont­van­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.