Club­ben op klas­siek

Metro Holland (Rotterdam) - - Uit In Rotterdam -

Hoe brui­send is een fes­ti­val vol klas­sie­ke mu­ziek? Jac­que­li­ne Wou­ters van or­ga­ni­sa­tor de Doe­len ver­telt over de ver­ras­sin­gen in Se­rious­ly? Waar­om klas­sie­ke mu­ziek? Se­rious­ly? Ad­ven­tu­res in Mu­sic is on­der­deel van het in­ter­na­ti­o­na­le con­gres Clas­si­cal:Next, waar de toe­komst van het gen­re wordt be­spro­ken. Met lunch­con­cer­ten, club­avon­den en show­ca­ses la­ten we aan het gro­te pu­bliek la­ten zien wat er gaan­de is. Is er zo­veel aan de hand dan? Ze­ker. Vroe­ger was klas­sie­ke mu­ziek voor maar een klei­ne groep men­sen be­reik­baar. Te­gen­woor­dig zijn al­le stij­len toe­gan­ke­lijk voor ie­der­een. Com­po­nis­ten spe­len daar op in. De strik­te re­gels wor­den los­ge­la­ten, waar­door er in­ge­speeld kan wor­den op de veel­zij­di­ge trends van nu. Dat le­vert he­le ver­ras- Er zijn veel aan­ra­ders, maar mijn per­soon­lij­ke fa­vo­riet is Ga­briel Pro­kof­jev. Hij is een klas­siek ge­school­de com­po­nist, dj en pro­du­cer en gooit al­le stij­len op een hoop. Tij­dens het fes­ti­val kun je hem on­der an­de­re ho­ren bijWORM en BIRD. Veel men­sen den­ken dat klas­sie­ke mu­ziek te moei­lijk voor ze is, maar het wordt voor ie­der­een ge­maakt. Niet ang­stig zijn dus, ge­woon gaan! Di­ver­se lo­ca­ties, do 18 en vr 19 mei

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.