Fi­na­le Men Uni­ver­se en Wo­men Uni­ver­se in Vil­la Tha­lia

Metro Holland (Rotterdam) - - Branded Content -

Za­ter­dag is het ein­de­lijk zo ver. Dan strij­den de top-25 mooi­ste man­nen van Ne­der­land voor de ti­tel Men Uni­ver­se 2017. Nieuw dit jaar is de com­pe­ti­tie Wo­men Uni­ver­se 2017. Uit de hon­der­den aan­mel­din­gen wer­den 25 man­nen en 25 vrouwen ge­ko­zen om deel te ne­men aan dit avon­tuur. Al­le­maal voor die ene ti­tel: Men Uni­ver­se of Wo­man Uni­ver­se 2017.

De kan­di­da­ten kre­gen de af­ge­lo­pen maan­den trai­nin­gen op ge­bied van voe­ding, sport, fo­to­gra­fie en cat­walk. Daar­naast werd er ook een com­mer­ci­ë­le trai­ning ge­ge­ven waar­bij de fo­cus lag op het wer­ven van spon­so­ren en je­zelf pro­fi­le­ren als per­soon. Zo zijn de kan­di­da­ten vol­le­dig klaar ge­stoomd om op het hoog­ste ni­veau de com­pe­ti­tie aan te gaan.

Za­ter­dag wor­den de kan­di­da­ten on­der­wor­pen aan de streng­ste ju­ry die Men Uni­ver­se ooit ge­kend heeft, met Pa­tri­cia Paay en Bert van de Veer. Zij wor­den bij­ge­staan door Ja­son Ro­me (win­naar Men Uni­ver­se 2016) en Jasper Schmitz (na­tu­ral bo­dy­buil­ding kam­pi­oen en fit­ness mo­del). De ju­ry be­oor­deelt de kan­di­da­ten op bo­dy, cat­walk pre­sen­ta­tie, stijl en uit­stra­ling.

Zet za­ter­dag 20 mei in je agen­da, want jij kunt er bij zijn! Via www.club­vil­lat­ha­lia.nl kun je tic­kets be­stel­len om de­ze com­pe­ti­tie mee te be­le­ven. Na de fi­na­le is er een waan­zin­ni­ge af­ter­par­ty. Dus dit wil je niet mis­sen!

25 man­nen en vrouwen strij­den voor de ti­tel Man Uni­ver­se of Wo­man Uni­ver­se 2017, aan­staan­de za­ter­dag in Vil­la Tha­lia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.