Dan­ny de Munk voor ’t laatst als Cis­ke de Rat

Dan­ny de Munk speelt voor het al­ler­laatst de rol van zijn le­ven, nu als de gro­te Cis­ke de Rat.

Metro Holland (Rotterdam) - - Uit In Rotterdam -

Het was in het jaar 2012 dat Dan­ny de Munk echt van Rot­ter­dam ging hou­den. Toen mocht hij Je­zus spe­len in het spek­ta­kel ‘The Pas­si­on’ en daar­voor de py­loon van de Eras­mus­brug be­klim­men tot en met de top. Dat uit­zicht zal De Munk nooit meer ver­ge­ten. Van­af dins­dag kan hij op­nieuw van on­ge­veer het­zelf­de uit­zicht ge­nie­ten, om­dat hij in ruim twee we­ken der­tien keer op­treedt in het nieu­we Luxor The­a­ter als Cis­ke de Rat. De mu­si­cal kreeg drie be­kro­nin­gen tij­dens het Mu­si­cal Award Ga­la, waar­on­der die van ‘Bes­te Mu­si­cal’. Het be­gon in 1984 toen Dan­ny de Munk als klei­ne Cis­ke de Rat de har­ten stal in de ge­lijk­na­mi­ge film die door zo’n twee mil­joen men­sen werd be­zocht. De mu­si­cal ging in 2007 in pre­mi­è­re. In de nieu­we pro­duc­tie die nu in het Luxor komt, her­leeft niet al­leen het film­ver­haal, maar is ook te zien hoe het Cis­ke ver­gaat als vol­was­sen man, ge­speeld door Dan­ny de Munk. Hij zegt: “Mijn li­chaam is wel 47, maar ik ben ener­giek en hou van kat­ten­kwaad uit­ha­len. In die zin ben ik nog steeds Cis­ke de Rat. Het gaat er­om dat je niet te se­ri­eus moet wor­den. Je krijgt el­ke dag te leen, dus dan kun je maar be­ter zor­gen dat je het een beet­je leuk hebt.”

Het ver­haal is deels be­kend. Cis­ke is een Am­ster­dams straat­schof­fie. Zijn va­der werkt op zee en zijn moe­der laat Cis- ke ’s avonds wer­ken in een ca­fé. Wan­neer zijn va­der on­ver­wacht de lief­de vindt bij Tan­te Jans lijkt Cis­ke ein­de­lijk een moe­der­fi­guur in zijn le­ven te krij­gen. Maar dan over­lijdt Cis­ke’s bes­te vriend en als zijn moe­der dat be­la­che­lijk maakt, brengt Cis­ke haar in een vlaag van woe­de om het le­ven. Als vol­was­sen man moet Cis daar­mee le­ren le­ven. Zal hij ooit de lief­de dur­ven te om­ar­men? De Munk: “Cis­ke de Rat is nog steeds een be­grip en dat vind ik bij­zon­der. Ik speel de rol met ont­zet­tend veel ple­zier, al is het wel met een dub­be­le la­ding, want het is echt de laat­ste keer. Mis­schien dat het ja­ren ver­der nog eens uit de kast wordt ge­haald, maar dan zit ik als een trot­se ou­de man op de eer­ste rij.” nieu­we Luxor The­a­ter, di 23 mei tot en met wo 7 ju­ni

De klei­ne en de gro­te Cis­ke de Rat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.