De zee in naar nieuw be­gin

Naakt. Lief­des­ex­pe­ri­ment Adam Zkt. Eva keert van­avond te­rug op de buis, maar wel in een nieuw jas­je.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - JESSICA HEIJMANS @jm­heij­mans nieuws­re­dac­tie@metronieuws.nl

Lief­des­ex­pe­ri­ment Adam Zkt. Eva is van­af van­daag te­rug op de buis, maar wel in een nieuw jas­je. Dit­maal zijn het be­ken­de Ne­der­lan­ders die zich let­ter­lijk bloot­ge­ven op te­le­vi­sie. Mu­si­cal­ster Chai­ra Bor­der­slee is een van de deel­ne­mers. „Ik kon niet wach­ten om mijn kle­ding uit te doen. Ik heb nog­al wat din­gen in mijn le­ven mee­ge­maakt, en het was echt zo’n la­ding die van mij af­gleed. Ik sprong zo de zee in naar een nieuw be­gin.”

Na een seizoen met on­be­ken­de ge­zich­ten zijn het van­af van­daag be­ken­de Ne­der­lan­ders die zich in

Adam Zkt. Eva VIPS let­ter­lijk bloot­ge­ven op tv. Dj To­ny Star, voor­ma­lig zwem­ster In­ge de Bruijn, Cas­si­us Ver­bond (B-Bra­ve), re­a­li­ty­ster Ka­sia Dol­kows­ka, ac­teur en pre­sen­ta­tor Curt For­tin en mu­si­cal­ster Chai­ra Bor­der­slee doen mee. Me­tro sprak met de deel­ne­mers over hun er­va­rin­gen en re­de­nen om mee te doen. Naakt da­ten op te­le­vi­sie, waar­om zou je dat in he­mels­naam wil­len? Wa­re lief­de, stelt Chai­ra „Het geeft mij toch de kans om de wa­re te ont­moe­ten, dus toen ik voor het pro­gram­ma werd ge­vraagd dacht ik: waar­om niet?” En dat lijkt ge­lukt te zijn, al­thans... „Ik ben ze­ker ver­liefd ge­wor­den op het ei­land.” To­ny, be­kend als Ster­re­tje uit Oh Oh

Cher­so stelt daar­en­te­gen la­chend: „Ik had ge­woon niets te doen!” Op se­ri­eu­ze­re toon gaat hij ver­der. „Ik heb aan di­ver­se da­ting­pro­gram­ma’s mee­ge­daan, maar die zijn niet al­le­maal even goed be­val­len. Dit pro­gram­ma biedt veel mo­ge- lijk­he­den, je krijgt een an­der beeld van ie­mand als die­ge­ne naakt is.” In het ge­val van Ka­sia is het een goe­de op­tie als je niet zo be­dre­ven bent in het vin­den van de juis­te man­nen. „Ik kies al­tijd de ver­keer­de da­tes, ik kan er een heel boek over schrij­ven ge­ti­teld ‘ De hon­derd erg­ste da­tes’. Dus als ie­mand an­ders de da­te voor mij uit­kiest en de­ze een beet­je aw­k­ward wordt, kan ik mij­zelf wel­licht be­ter open­stel­len. An­ders weet ik het ook niet meer!” En toen was het mo­ment daar, nog één kle­ding­stuk te gaan... „Je staat daar op dat vlot­je te han­ne­sen en pro­beert het toch nog leuk en sexy te bren­gen, maar dat lukt niet. Dus dan ga je er maar ge­woon voor”, ver­telt To­ny. Een her­ken­baar pro­bleem voor Curt: „Het was in­der­daad span­nend of je je­zelf kon la­ten ba­lan­ce­ren op het vlot. Want dat moet dan zo stoer mo­ge­lijk, maar te­ge­lij­ker­tijd denk je: ik heb geen bal­let ge­daan.”

Toen die boxer (of string) uit­ein­de­lijk uit was, bleek dat voor de deel­ne­mers best be­vrij­dend. „Het was als­of er ki­lo’s lood van­me­af­vie­len”, al­dus To­ny. Chai­ra is nog en­thou­si­as­ter: „Ik kon niet wach­ten om mijn kle­ding uit te doen. Ik heb nog­al wat din­gen in mijn le­ven mee­ge­maakt, en het was echt zo’n la­ding die van mij af­gleed. Ik sprong zo de zee in naar een nieuw be­gin.” Voor zan­ger Cas­si­us was het even slik­ken: „Ik dacht: oké, ik ben nu echt naakt. Maar ja, ik kon niet meer te­rug.” De span­ning steeg toen de Adam’s en Eva’s hun­op­wach­ting maak­ten... Curt wist niet meer waar hij het moest zoe­ken: „Toen mijn Eva er­aan kwam, sloeg ik he­le­maal dicht. Ik werd een soort ge­ob­se­deer­de man die loopt te tu­ren naar een vrouw in de ver­te, maar niet kan zien hoe ze er­uit­ziet. Ik werd he­le­maal gek. Ik moest echt te­gen mij­zelf zeg­gen: Curt, ga even er­gens een ko­kos­noot zoe­ken, hou op!” Ook To­ny wist even niet hoe hij de­ze si­tu­a­tie aan moest pak­ken: „Ik sta daar vol span­ning te wach­ten ter­wijl ze uit het wa­ter komt, en ik weet dat je moet wach­ten voor het shot, maar het lief­ste ren­de ik met­een naar haar toe.”

De be­groe­ting was dan ook wat on­wen­nig: „Nor­maal geef ik een knuf­fel, maar nu hield ik wel even af­stand, voor­dat ik in een keer te­gen haar aan zit te tik­ken met iets”, al­dus To­ny. Chai­ra ging er ech­ter he­le­maal voor: „Ik gaf op een ge­ge­ven mo­ment een knuf­fel, en in­eens voel je zo’n tin­ge­ling. Ja, dan re­a­li­seer je: we zijn naakt.” Wat viel ei­gen­lijk als eer­ste op, het ge­zicht of...? „Toen ze uit het wa­ter kwam, wist ik bij God niet meer waar ik moest kij­ken. En we we­ten als man­nen: een vrouw ziet al­les. Dus dan ga je ook niet naar be­ne­den kij­ken, want dan denkt ze: hij kijkt naar mijn tie­ten!”, ver­telt Curt. En dat kan best nog een leu­ke beel­den op­le­ve­ren: „Het was hef­tig, ik denk dat het meest gê­nan­te shot van mijn ge­zicht gaat wor­den”, al­dus Curt. Ook Ka­sia wist zo snel niet waar ze moest kij­ken: „Ik dacht steeds: ner­gens naar kij­ken, al­leen naar de ogen. Want als je al­les gaat scan­nen, dan gaat het zo gê­nant wor­den. Nor­maal kijk ik eerst naar ie­mands lach en dan zijn kont. Dus op het ei­land was ik van: kijk daar, een mooie vo­gel!”

Toch dwaal­den de blik­ken uit­ein­de­lijk wel af. „We ble­ven el­kaar lang in de ogen aan­kij­ken en op een ge­ge­ven mo­ment ga je la­chen, want je wordt ver­le­gen. En dan gaat je oog toch wat la­ger… dus ik heb hem ook daar­op goed ge­screend”, stelt Chai­ra. „Ik keek al­leen naar haar ogen en lip­pen en op een ge­ge­ven mo­ment na­tuur­lijk ook wel om­laag”, al­dus Cas­si­us. Maar het was niet met­een van: wow, wat zit daar!, ver­ze­kert de voor­ma­lig B-Bra­ve zan­ger ons.

GETTY IMAGES/ ISTOCKPHOTO

De VIPS met v.l.n.r. Ka­sia Dol­kows­ka, Curt For­tin, In­ge de Bruijn, To­ny Star, Chai­ra Bor­der­slee en Cas­si­us Ver­bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.