FIDGET SPINNER: DE RAGE VAN 2017

De fidget spinner is de nieuw­ste speel­goe­dra­ge, het zou de con­cen­tra­tie van kin­de­ren ver­ho­gen.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - NOELIA ROMERO CABRERA

Een kleur­rij­ke draai­schijf met ko­gel­la­gers en daar­om­heen twee of meer uit­steek­sels, een soort wie­ken, ge­maakt van hout, plas­tic of me­taal: het klinkt sim­pel, maar dit voor­werp, de fidget spinner, is ra­zend po­pu­lair.

Je hebt ze in al­le kleu­ren van de re­gen­boog, som­mi­gen zijn glow-in-the-dark, an­de­ren heb­ben spe­ci­a­le ont­wer­pen, ex­tra de­signs of led-lamp­jes. Het ap­pa­raat­je kan, een­maal ge­spind, mi­nu­ten­lang draai­en. Je kunt er al een krij­gen voor twee eu­ro, an­de­ren kos­ten meer dan een tien­tje. De po­pu­la­ri­teit van het ap­pa­raat­je zou in Ne­der­land een gro­te vlucht heb­ben ge­no­men sinds Ko­nings­dag, toen het over­al op de vrij­mark­ten ver­krijg­baar was.

Spin­ners zijn in 1993 uit­ge­von­den door Ca­ther­i­ne Het­tin­ger uit Ame­ri­ka: zij be­dacht het ap­pa­raat­je om haar druk­ke ze­ven­ja­ri­ge kind rus­tig te krij­gen. Het tra­gi­sche is dat zij het pa­tent op de spinner in 2005 heeft op­ge­ge­ven om­dat ze het jaar­lijk­se be­drag daar­voor niet meer kon op­hoes­ten en nu moei­te zou heb­ben om rond te ko­men. Het­tin­ger gaat nog al­tijd door met uit­vin­den.

De spinner is ont­wor­pen om kin­de­ren met ADHD, au­tis­me of ADD te hel­pen zich be­ter te con­cen­tre­ren. Cat­he­lij­ne Wil­der­van­ck, di­rec­tri­ce van het ADHD Cen­trum Ne­der­land, is po­si­tief over het speel­tje. “Het is niet zo dat je ADHD dan met­een een stuk min­der is, of dat con­cen­tra­tie­pro­ble­men dan met­een zijn op­ge­lost, maar het helpt ze­ker wel.” Ze legt uit: „Spin­ners zijn per­fect voor kin­de­ren die moei­te heb­ben met con­cen­tre­ren en al­tijd zit­ten te frie­me­len. Kin­de­ren heb­ben een ho­ge­re frie­mel­be­hoef­te dan vol­was­se­nen, kin­de­ren met ADHD nog meer. Als je in de klas be­zig bent, dan is het mo­to­ri­sche deel van je brein niet ac­tief. Als een kind naar een ge­spro­ken tekst aan het luis­te­ren is, doet de rest van het brein heel wei­nig: dat ver- veelt zich dan. Je lijf wil kun­nen be­we­gen. De spinner is een ma­nier om toch iets te kun­nen be­we­gen, zon­der dat je voort­du­rend zit heen en weer te wip­pen op een stoel. De om­ge­ving heeft er dan ook veel min­der last van, je ziet er bij­na niets van en het maakt bij­na geen ge­luid.”

Toch heeft een aan­tal scho­len in Ne­der­land spin­ners ver­bo­den. Cat­he­lij­ne vindt dat zon­de: „Wat is er mis mee als de juf aan het ver­tel­len is en er zit­ten er een paar met spin­ners te klooi­en? Ik denk dat le­ra­ren voor­al den­ken dat je niet op­let als je met iets an­ders be­zig bent. Ik denk ook dat de din­gen zelf niet per se over­last ge­ven, maar voor­al de hy­pe er­om­heen. Kin­de­ren gaan spin­ners met el­kaar ver­ge­lij­ken, spel­le­tjes met el­kaar doen. Dat geeft juist weer on­rust op school. Het is al­leen mis­schien wel goed als er on­der­scheid wordt ge­maakt voor wie spin­ners func­ti­o­neel zijn en voor wel­ke an­de­ren het speel­goed is.”

/ PIROSCHKA VAN DE WOUW

Bij Ne­der­land­se speel­goed­win­kels zijn de spin­ners niet meer aan te sle­pen.

OP METRONIEUWS.NL • ‘ER ZIJN TE WEI­NIG STANDBEELDEN VOOR VROUWEN’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.