Af­scheid van Kuyt had niet mooi­er kun­nen zijn

Na het ver­we­zen­lij­ken van zijn droom be­gint Dirk Kuyt bij Fey­en­oord aan een nieu­we loop­baan.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BOVEN @jo­han­van­bo­ven j.van.boven@tmg.nl

Het was de af­ge­lo­pen maan­den de meest ge­stel­de vraag aan Dirk Kuyt: wat ga je na dit seizoen doen? Naar­ma­te de ti­tel voor Fey­en­oord steeds dich­ter­bij kwam, werd het ant­woord als­maar dui­de­lij­ker. Al wil­de de hoofd­rol­spe­ler zelf nog niets kwijt over de knoop die hij aan het door­hak­ken was.

Het was hoe dan ook geen een­vou­di­ge be­slis­sing voor de Kat­wij­ker die in ju­li zijn 37e ver­jaar­dag viert. Hoe­wel hij veel va­ker op de re­ser­ve­bank zat, riep hij dit seizoen con­ti­nu dat hij nog top­fit is en het li­cha­me­lijk nog al­tijd aan kan om ne­gen­tig mi­nu­ten lang te dra­ven. En wat te den­ken van de be­lo­ning die Fey­en­oord krijgt voor het bin­nen­ha­len van de ti­tel: in ie­der ge­val zes wed­strij­den in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Het mil­joe­nen­bal moet voor het ul­tie­me voet­bal­dier ui­terst ver­lei­de­lijk zijn ge­weest, maar gis­ter­mid­dag maak­te Fey­en­oord op de ei­gen web­si­te be­kend dat Kuyt toch echt een punt ach­ter zijn loop­baan als spe­ler zet. Een ver­stan­dig be­sluit, want het is niet ie­de­re voet­bal­ler ge­gund om te stop­pen op een hoog­te­punt.

Maar mooi­er kon het af­scheid na­tuur­lijk niet. Af­ge­lo­pen zon­dag nam hij op weer­ga­lo­ze wij­ze wraak op al zijn cri­ti­cas­ters door in de kam­pi­oens­wed­strijd te­gen He­ra­cles Al­me­lo met een hat­trick de lands­ti­tel vei­lig te stel­len. Kuyt was zo ont­zet­tend ge­dre­ven dat hij al na 39 se­con­den De Kuip liet ont­plof­fen.

Na het laat­ste fluit­sig­naal viel de aan­voer­der hui­lend op zijn knie­ën. Hij wist dat hij het had ge­flikt, dat het on­danks al­le re­ser­ve­beur­ten toch echt zijn kam­pi­oen­schap was. „Ik heb ge­du­ren­de mijn he­le car­ri­è­re mijn be­slis­sin­gen op ge­voel ge­maakt en dus ook de­ze”, liet hij op­te­ke­nen op de web­si­te van zijn werk­ge­ver. „Voor mij voelt dit als het juis­te mo­ment om te stop­pen. Na mijn te­rug­keer naar Fey­en­oord heb ik hier twee fan­tas­ti­sche ja­ren ge­had, met de lands­ti­tel van dit seizoen als ab­so­luut hoog­te­punt. Ik had de droom om prij­zen te win­nen en kam­pi­oen te wor­den met Fey­en­oord. Al mijn dro­men zijn ver­we­zen­lijkt.”

Tij­dens de hul­di­ging op de Cool­sin­gel liet tech­nisch di­rec­teur Mar­tin van Geel al we­ten dat hij Kuyt graag wil be­hou­den voor de club uit Rot­ter­dam-Zuid. Dit tot gro­te vreug­de van de bij­na ex-aan­val­ler: „Ik kijk er naar uit om te le­ren van Mar­tin van Geel en me te gaan voor­be­rei­den op een po­si­tie in het tech­nisch ma­na­ge­ment van Fey­en­oord. Het vol­gen van trai­ners- en ma­na­ge­ment­cur­sus­sen zal daar ook on­der­deel van zijn. Maar eerst ga ik nog na­ge­nie­ten van het kam­pi­oen­schap, zo­als ik de he­le week al aan het doen ben, en de ko­men­de da­gen mijn al­ler­laat­ste trai­nin­gen als voet­bal­ler af­wer­ken.”

‘Ik had de droom om prij­zen te win­nen en kam­pi­oen te wor­den met Fey­en­oord. Al mijn dro­men zijn ver­we­zen­lijkt.’ Dirk Kuyt Aan­voer­der Fey­en­oord

/ ANP

Dirk Kuyt en zijn zoon met de glim­men­de schaal na het be­rei­ken van zijn hoofd­doel: kam­pi­oen wor­den met Fey­en­oord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.