Bar­cel­o­na als een ech­te Ca­ta­laan

Na­tuur­lijk kun je de prach­ti­ge wer­ken van Gau­di gaan zien of fla­ne­ren op de Ram­blas, maar Bar­cel­o­na heeft meer te bie­den dan de­ze toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters, vindt reis­ver­slag­ge­ver Re­za Bakhta­li. Wijk af van de ge­ijk­te pa­den en leef als een éch­te Ca­ta­laan

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - RE­ZA BAKHTA­LI

Uit­gaan in Bar­cel­o­na DANSEN

Voor een goe­de avond uit gaan de jon­ge in­wo­ners van Bar­cel­o­na uit hun dak in Sa­la Apo­lo, zeg maar het Am­ster­dam­se Pa­ra­diso met Ca­ta­laan­se twist. Ga los op heer­lij­ke op­zwe­pen­de be­ats uit de ja­ren ne­gen­tig. Adres: Car­rer Nou de la Ram­bla 113, sa­la- apo­lo.com

DAKTERRAS

Een heer­lij­ke cock­tail in Sky Bar by Axel in het Axel Ho­tel in de wijk Eixample is ook een aan­ra­der. De prij­zen lig­gen aan de ho­ge kant maar de am­bi­an­ce en uit­zicht ma­ken veel goed. Adres: Car­rer d'Ari­bau 33

PITTORESK

On­danks de po­pu­la­ri­teit heeft de bad­plaats Sit­ges, ten zui­den van Bar­cel­o­na, de af­ge­lo­pen ja­ren niets aan char­me in­ge­boet. Ont­span over­dag op het strand en fla­neer ’s avonds door de smal­le straat­jes met win­kel­tjes en res­tau­rants. Be­reik­baar met de trein van­af sta­ti­on Sants of sta­ti­on Pas­seig de Grà­cia in 30 tot 35 mi­nu­ten.

Doen in Bar­cel­o­na HISTORISCH DORP

Na een be­zoek aan Gau­di’s Parc Gu­ell is de wijk Gra­cia, ooit een zelf­stan­di­ge ge­meen­te, weer eens iets an­ders. Maak een wan­de­ling langs ge­zel­li­ge bar­re­tjes, bij­zon­de­re ar­chi­tec­tuur en strijk neer op een van de knus­se plein­tjes voor een cor­ta­do of cer­ve­za.

BAKKEN IN AL­LE RUST

Laat stads­strand Bar­cel­o­ne­ta - waar je hut­je­mutje ligt - voor wat het is en be­zoek het rus­ti­ge­re strand Mar Bel­la. Te be­rei­ken met de ge­le me­tro­lijn. Stap uit bij hal­te Po­ble Nou en wan­del in tien mi­nu­ten naar het strand, waar je bo­ven­dien ook naakt mag.

BOEIEND

Ca­s­tell de Mont­ju­ïc is een prach­tig­hi ffort ui­ti dde acht­tien­deh id eeuw op de berg Mont­ju­ïc, na­bij Pla­ça d'Espa­nya. Je kunt de berg be­klim­men of de ka­bel­spoor­weg en ka­bel­baan ne­men. Boven­aan een mooi uit­zicht én een uit­ste­ken­de lo­ca­tie voor een pick­nick! Het olym­pi­sche sport­com­plex uit 1992 ligt om de hoek.

SHOP­PEN

Win­ke­len kun je wer­ke­lijk over­al in Bar­cel­o­na. Ver­mijd de druk­ke Ram­blas en wan­del eens langs Pas­seig de Gra­cia, struin door het ou­de Bar­ri Go­tic, of kijk eens rond in de wijk Ra­val. Je vindt er zo­wel boe­tieks als gro­te ke­tens.

WANDELEN

In de om­ge­ving van Bar­cel­o­na vind je mooie groe­ne heu­vels waar je wan­de­lin­gen kunt ma­ken, zo­als rond de berg Mont­ser­rat, be­reik­baar met de au­to (1,5 uur). Ca­ta­la­nen ko­men er graag en het kan druk zijn. Voor nog meer stil­te rijd je ver­der door naar het dorp Co­pons.

Ge­nie­ten in Bar­cel­o­na ROMANTISCH

Heer­lijk Spaans eten op een romantisch plein­tje in Bar­ri Gò­tic? Ga dan langs bij Ca­fè de L'Aca­dè­mia. Het kan een zoek­tocht zijn door de straat­jes in de­ze wijk maar uit­ein­de­lijk word je rij­ke­lijk be­loond. Adres: Placa St Just, Lle­do 1

TRADITIONEEL

Voor tra­di­ti­o­ne­le eer­lij­ke Ca­ta­laan­se (vis)ge­rech­ten is Els Bar­rils een uit­ste­ken­de keu­ze. Dit fa­mi­lie­res­tau­rant in de wijk Eixample be­staat al 44 jaar en ser­veert lunch en di­ner. Adres: Ari­bau 89

HIP

Tus­sen al­le sight­see­ing door moet er ook wor­den ont­span­nen. CARGO Ca­fé in de wijk Eixample open­de on­langs de deu­ren en ser­veert er lo­kaal ge­roos­ter­de kof­fie. Adres:A Car­rer de Mun­ta­ner 73

TAPAS

La Flau­ta in Eixample is erg po­pu­lair on­der de Ca­ta­la­nen, re­ser­ve­ren is niet mo­ge­lijk dus wees op tijd (21-22 uur). Ver­geet niet de Hue­vos Ca­bre­a­dos te be­stel­len! Adres: Car­rer d' Ari­bau 23

Sla­pen in Bar­cel­o­na CHARMANT

Ed­dy's rooms Bar­cel­o­na, in de wijk Eixample is een hos­tel (**) in een mo­nu­men­taal pand. Het wordt ge­rund door de vrien­de­lij­ke Duit­se Gün­ther („Ik heb nog fa­mi­lie in Haar­lem.”) Erg ge­schikt voor men­sen met een be­perkt bud­get. Er zijn zo­wel slaap­za­len als klei­ne, maar erg char­man­te ka­mers. Ook ou­de­re gas­ten zul­len zich hier thuis voe­len. Adres: Car­rer de Gi­ro­na 46, ed­dy­bar­cel­o­na.com

LUXE

H10 Ur­quina­o­na Pla­za (****) ligt op een ide­a­le lo­ca­tie op loop­af­stand van Pla­ça Ca­ta­lu­nya en luxe­beest­jes zijn hier aan het juis­te adres. De ka­mers ba­lan­ce­ren op de rand van kitsch maar zijn wer­ke­lijk van al­le ge­mak­ken voor­zien. Adres: Pla­ça Ur­quina­o­na 2, h10ho­tels.com

HIP HOS­TEL

Ge­ne­ra­tor Hos­tel in de wijk Gra­cia biedt zo­wel slaap­za­len als pri­vé­ka­mers. Een­vou­dig, kleur­rijk en net­jes. Voor­al ge­schikt voor jon­ge­ren. Adres: Còr­se­ga 377, ge­ne­ra­tor­hos­tels.com

Zo kom je in Bar­cel­o­na

Van­af Schip­hol en Rot­ter­dam vlieg je in twee uur naar Bar­cel­o­na. Transa­via, Vue­ling en Ibe­ria vlie­gen van­af bei­de lucht­ha­vens, KLM al­leen van­af Schip­hol. Op de lucht­ha­ven El-Prat in Bar­cel­o­na be­reik je met de Ae­ro­bus (€5,90) in on­ge­veer 30 mi­nu­ten het cen­trum. Ver­der zijn de me­tro en de fiets per­fect om de stad te ver­ken­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.