SUPERHANDIG!

Vol­doen­de ha­rin­gen voor je tent, een re­gen­jas en het be­pa­len van een ren­dez-vous­punt op het ter­rein zo­dat je je vrien­den al­tijd kunt te­rug­vin­den: het zijn stan­daard din­gen waar el­ke fes­ti­val­gan­ger wel aan denkt. Maar er is ook een hoop wat mis­schien niet

Metro Holland (Rotterdam) - - FESTIVAL SPECIAL -

Cam­ping sup­plies 1

Cam­pings zijn vaak vies en met een beet­je pech moet je ook nog een eind lo­pen naar het toi­let­ge­bouw of de EHBO. Wat moet je ze­ker mee­ne­men? Als eer­ste: duct­ta­pe. On­mis­baar om scheu­ren in je tent, lucht­bed of rug­zak af te plak­ken - en na­tuur­lijk ook de mond van die praat­gra­ge vriend of vrien­din. Daar­naast zijn ba­by­doek­jes en hand­gel han­dig als je even snel je ge­zicht of han­den wil rei­ni­gen. Mocht je een wond( je) heb­ben op­ge­lo­pen, zorg dan dat je een klein EHBO-kitje bij je hebt. Als laat­ste een tip voor ie­der­een die pas ’s avonds bij de fes­ti­val­cam­ping aan­komt: neem een hoofd­zak­lamp mee. Niet heel char­mant, maar je hebt dan wel je han­den vrij én een licht­je bij het op­zet­ten van je tent.

2 Po­wer­bank

Leuk, zo’n ren­dez­vous­punt, maar het is na­tuur­lijk veel han­di­ger als je te al­len tij­de je vrien­den kunt bel­len of ap­pen. Maar ja...De bat­te­rij van je te­le­foon gaat zo snel leeg en bij de op­laad­pun­ten op het fes­ti­val­ter­rein staan door­gaans el­len­lan­ge rij­en. Zorg dus dat je een po­wer­bank bij je hebt, het liefst een­tje die je ’s och­tends voor je tent­je op zon­ne-ener­gie kunt op­la­den. Zo heb je el­ke fes­ti­val­dag ge­ga­ran­deerd een te­le­foon met een vol­le bat­te­rij.

3 Clash Fin­der

Niets ver­ve­len­der dan een paar van je fa­vo­rie­te ar­ties­ten die over­lap­pen in het tijd­sche­ma van die dag. Ge­luk­kig is er de gra­tis app Clash Fin­der die je helpt om in­zicht te krij­gen in de over­lap­pin­gen én om de juis­te keu­zes te ma­ken. In het over­zich­te­lij­ke blok­ken­sche­ma in de app kun je zelf aan­ge­ven wel­ke ar­ties­ten must-sees, se­mi must-sees, wel leuk of juist niet in­te­res­sant zijn. Zo kun je een­vou­dig het kaf van het ko­ren schei­den. Een must voor ie­der­een die naar een groot fes­ti­val gaat.

4 Drank

Fes­ti­vals staan vaak sy­no­niem aan hard zui­pen. Maar dat be­te­kent ook dat je veel geld uit­geeft en lang staat te wach­ten in de rij voor de bar. Hoe los je dit op? Sim­pel. Giet op de cam­ping wod­ka in je le­ge wa­ter­fles­je (ver­stop de dop in je on­der­broek!) en wan­del daar­mee het ter­rein op. Het­zelf­de kun je doen met wil­le­keu­ri­ge ster­ke drank in een leeg ap­pel­s­ap­pak. Durf je dit ri­si­co niet te ne­men en ga je ‘ge­woon’ voor een bier­tje aan de fes­ti­val­bar? Pro­beer dan met je vrien­den­groep af te spre­ken dat de fes­ti­val­maagd in het ge­zel­schap (of de jong­ste, dat kan ook) de eer­ste dag voor ie­der­een bier haalt. Dan hoef jij je ten­min­ste niet in de druk­te te be­ge­ven.

5 Eten

Zit je krap bij kas? Zorg dan dat je veel eten en een gas­stel­le­tje mee­neemt naar de cam­ping en el­ke dag met een goed ge­vul­de maag naar het fes­ti­val­ter­rein ver­trekt. En ben je zo druk met het kij­ken naar bands, dat je am­per tijd hebt om te eten? Pro­beer dan zo vroeg mo­ge­lijk een maal­tijd naar bin­nen te wer­ken (an­ders val je nog om) of (als je niet te kies­keu­rig bent) te gaan voor het voed­sel bij het tent­je waar de kort­ste rij staat.

/ ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.