Hij doet hards­ty­le-har­ten heel veel har­der klop­pen

Metro Holland (Rotterdam) - - FESTIVAL SPECIAL -

on top gaat, dan voel je je echt of the world.”

Wat zijn Wildstylez-sti­lo pre­cies is? In elk ge­val hard doch me­lo­di­eus. „Maar je moet het ei­gen­lijk zelf ho­ren om te be­grij­pen en voor­al te voe­len.” Ve­len zul­len zijn gro­te hit uit 2012 ken­nen: ‘Year of Sum­mer’, een co­cre­a­tie met Niels Geu­se­broek. Met zijn Ray Ban op zijn zorg­vul­dig bij­na kaal ge­coif­feer­de hoofd en re­lax­te ma­nier van pra­ten, ver­telt de nuch­te­re Jo­ram over die pe­ri­o­de waar­in de po­pu­lai­re ra­dio­sta­ti­ons hem plat draai­den, iets wat som­mi­ge die­hard fans niet kon­den waar­de­ren. „Ze von­den me te com­mer­ci­eel. Niet leuk na­tuur­lijk, maar ge­luk­kig zijn de mees­ten trouw ge­ble­ven.” Én heeft hij er juist een he­le­boel bij­ge­kre­gen: hij open­de het pad van de hards­ty­le, tot daar­voor een klei­ne sub­cul­tuur in het uit­gaans­le­ven. Fes­ti­vals als Def­qon.1, de moe­der al­ler hards­ty­le fes­ti­vals, zijn nu bin­nen no ti­me stijf uit­ver­kocht en waar hij vroe­ger als be­zoe­ker de ogen uit­keek naar de af­slui­ter op de main­st­a­ge - „met vuur­werk en al­les” - heeft hij daar zelf in­tus­sen ook al lang en breed ge­staan. „Dat was toch echt wel een van mijn hard­ste hoog­te­pun­ten.” Tot nu toe, want Jo­ram zit niet graag stil, wordt ge­boekt voor zo’n beet­je elk hards­ty­le-event en duikt da­ge­lijks zijn stu­dio in om nieu­we pla­ten in el­kaar te draai­en. Zijn la­bel heet Lo­se Control Mu­sic en een van zijn nieuw­ste num­mers is een re­mix van Ar­min van Buur­ens ‘Gre­at Spi­rit’ dat zo­maar eens de nieu­we zo­mer­hit kan wor­den.

Mil­jo­nair is hij nog niet, ver­klapt hij met een lach, maar een goe­de club sand­wich is er ze­ker mee te ver­die­nen. Ge­luk­kig ook maar, want hij heeft een du­re hob­by: au­to’s. Hij rijdt nu een Mer­ce­des C63s, de ra­ce ver­sie en ook daar­in gaat-ie graag hard. „Lek­ker on­der tun­nel­tjes gas ge­ven en gaan.” Net als zijn pu­bliek ei­gen­lijk, dat hij om­schrijft als hecht en trouw en ’echt niet al­le­maal kei­hard aan de shit’, „of mis­schien ben ik daar heel na­ïef in.”

Ster­al­lu­res heeft de dj die pre­cies de helft van zijn le­ven draait, al­les­be­hal­ve. Waar pop­ster­ren vaak een he­le drank­lijst aan spul­len heb­ben, is er maar een ding dat hij graag wilt. Of voor­uit, twee. „Twee fles­jes Hei­ne­ken voor­dat ik ga draai­en, meer heb ik niet no­dig.” Het ima­go van dj’s die com­pleet naar de klo­te en door­ge­sno­ven ach­ter de decks staan, is vol­gens hem on­te­recht. „Ik heb maar een en­ke­le keer co­ke aan­ge­bo­den ge­kre­gen van de or­ga­ni­sa­tie.” Niet aan­ge­no­men trou­wens, „en ik weet ook van veel col­le­ga’s dat ze dat niet doen.” Het le­ven van een dj is ze­ker in zijn ge­val een stuk min­der sex, drugs en rock & roll (maar wél hards­ty­le) dan je zou ver­wach­ten. Hij woont in Rhe­nen en is al vijf­tien jaar ge­luk­kig met zijn jeugd­lief­de, waar­mee hij bin­nen­kort een kind­je krijgt. Laat-ie zijn mu­ziek al ho­ren voor de buik van zijn vrien­din? „Nee hoor, dat lijkt me niet heel goed voor de ba­by.” En een dik­ke knip­oog tot be­sluit: „Het is toch best hard, hè?!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.