Dit zijn de vet­ste fes­ti­vals in Eu­ro­pa

In Nederland strui­kel je de­ze zo­mer weer over de vet­te fes­ti­vals, maar ook in de rest van Eu­ro­pa valt ge­noeg te be­le­ven. Waar vind je de tof­ste eve­ne­men­ten?

Metro Holland (Rotterdam) - - FESTIVAL SPECIAL -

Wie uit zijn dak wil gaan moet naar Szi­get

Om even lek­ker een paar da­gen bij el­kaar te ko­men, werd in 1993 door jon­ge­ren een fes­ti­val on­der de naam Diáks­zi­get (stu­den­ten­ei­land in het Hon­gaars) ge­or­ga­ni­seerd. In­mid­dels is Szi­get uit­ge­groeid tot een van de po­pu­lair­ste mu­ziek­fes­ti­vals van Eu­ro­pa. Ook dit jaar zul­len er weer dui­zen­den Ne­der­lan­ders naar Boed­a­pest reizen om van 9 tot en met 16 au­gus­tus dag na dag uit hun dak te gaan. P!nk, The Chain­smo­kers en Ma­jor La­zer zijn dit jaar de blik­van­gers op het hoofd­po­di­um. Maar daar­naast zijn er nog veel meer ve­nues waar je te­recht kunt voor jazz, blues en zelfs klas­sie­ke mu­ziek. Vo­rig jaar trok Szi­get in to­taal maar liefst 496.000 be­zoe­kers en de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet veel min­der druk zal wor­den...

To­mor­row­land is droom­we­reld voor dan­ce­lief­heb­ber

Het suc­ces van To­mor­row­land is bij­na niet bij te be­nen. Dit jaar kun­nen dan­ce­lief­heb­bers niet een maar twee week­en­den te­recht in het Bel­gi­sche Boom, net als tij­dens de tien­de edi­tie in 2014. De­ze zo­mer staat De Schor­re op zijn kop in de week­en­den van 21, 22, 23 en 26, 27 en 28 ju­li. Ook tij­dens de­ze edi­tie zal het hoofd­po­di­um weer een sprook­jes­ach­tig ui­ter­lijk heb­ben. De naam Ami­co­rum Spec­ta­cu­lum klinkt in ie­der ge­val weer lek­ker mys­te­ri­eus en veel­be­lo­vend. En dan heb­ben we het nog niet eens over de li­ne- up met na­men als Marsh­mel­lo, Ti­ës­to, Sun­ne­ry Ja­mes & Ry­an Mar­ci­a­no, ReOr­der en Tom­my Trash. In to­taal zul­len meer dan dui­zend ar­ties­ten hun op­wach­ting ma­ken. Sa­men zijn zij ver­ant­woor­de­lijk voor maar liefst 104.000 mi­nu­ten mu­ziek.

Top­acts, naak­tra­ces en vrij­wil­li­gers op Ros­kil­de

La­ten we er niet om­heen draai­en: or­ga­ni­sa­to­ren van fes­ti­vals wil­len graag een lek­ker zak­cent­je over­hou­den aan hun eve­ne­ment. Maar daar hoef je bij de De­nen van Ros­kil­de niet mee aan te ko­men. Maar liefst 25.000 vrij­wil­li­gers hou­den de tent draai­en­de. Maar dan wordt er toch juist meer winst ge­maakt? Klopt, maar het groot­ste deel van dat be­drag wordt elk jaar over­ge­maakt aan een goed doel. Tij­dens de edi­tie van de­ze zo­mer kun je van 24 ju­ni tot en met 1 ju­li on­der an­de­re Foo Figh­ters, Ar­ca­de Fi­re, The Weeknd en The XX aan het werk zien. En mocht je zelf ook in de schijn­wer­pers wil­len staan, dan kun je al­tijd mee­doen met de naakt­loop­ra­ce. Wie weet sta je dan open en bloot in on­ze fes­ti­vals­pe­ci­al van vol­gend jaar...

Al­le gro­te ster­ren wil­len naar Glas­ton­bu­ry

Het is niet al­leen voor be­zoe­kers een droom om op Glas­ton­bu­ry rond te lo­pen, ook voor de ar­ties­ten is het de fes­ti­val­he­mel. Neem al­leen al Ade­le die vo­rig jaar haar tra­nen niet kon be­dwin­gen toen het pu­bliek mas­saal mee­zong met haar ‘So­me­o­ne li­ke you’. De gro­te ster­ren staan bij wij­ze van spre­ken in de rij om er op te mo­gen tre­den, een grotere eer is er niet. Van 21 tot en met 25 ju­ni be­ho­ren on­der an­de­re Ra­diohead, Foo Figh­ters, Ed Shee­r­an, The Na­ti­o­nal, The Jack­sons, Kai­ser Chiefs en Ka­ty Per­ry tot de ge­luk­ki­gen. Twee jaar ge­le­den dook in het En­gel­se Pil­ton een we­reld­ster van een com­pleet an­de­re or­de op: de Da­lai La­ma sprak het pu­bliek toe over het recht op de­mon­stra­ties, kli­maat­ver­an­de­ring en oor­lo­gen.

Vijf da­gen feest aan het Hon­gaar­se Ba­la­ton­meer

Na een zwa­re avond even rus­tig rond­dob­be­ren op een lucht­bed­je om weer op adem te ko­men? Of ge­woon even een duik in het wa­ter om­dat je geen zin hebt om te dou­chen? Tij­dens het Hon­gaar­se fes­ti­val Ba­la­ton Sound kun je van 5 tot en met 9 ju­li het re­lax­te le­ven aan een meer per­fect com­bi­ne­ren met snoei­hard fees­ten. Zo­dra je weer een beet­je bij zin­nen bent, be­gin­nen ’s mid­dags de eer­ste op­tre­dens weer en kun je lang­zaam toe­wer­ken naar weer een knal­len­de avond vol hou­se, hip hop, reg­gae, tech­no, EDM en Drum & Bass. De be­lang­rijk­ste na­men uit de li­ne- up van de­ze zo­mer: Afro­jack, Ar­min van Buuren, Ti­ës­to, Dua Li­pa, Ro­bin Schulz, Show­tek, Hard­well en Ky­go. Je kunt ook nog het Ba­la­ton­meer op om te ge­nie­ten van een Ex­clu­sief boot­feest.

Kei­hard beu­ken tij­dens Down­load Fes­ti­val

Gie­ren­de gi­ta­ren, tat­toos, lan­ge ha­ren en veel drank. In het En­gel­se Do­ning­ton Park ko­men sinds 2003 rock- en me­tal­fa­na­ten sa­men om van hun fa­vo­rie­te bands te ge­nie­ten. De naam Down­load Fes­ti­val werd ge­ko­zen om­dat het van­we­ge het il­le­gaal bin­nen­ha­len van mu­ziek een vie­ze bij­smaak heeft in de mu­ziek­we­reld. De or­ga­ni­sa­to­ren von­den dat goed bij het re­bel­se ka­rak­ter van de rock­bran­che pas­sen. Het zijn niet de min­ste bands die in de loop der ja­ren hun op­wach­ting heb­ben ge­maakt op het ra­ce­cir­cuit. Tij­dens de eer­ste edi­tie ston­den bij­voor­beeld Iron Mai­den en Ma­ry­lin Man­son op het po­di­um. Dit jaar zijn al­leen al Slay­er en Aeros­mith meer dan de moei­te waard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.