Dit zijn de fes­ti­vals van Guus

Metro Holland (Rotterdam) - - FESTIVAL SPECIAL -

PARK­POP DOWN­TO­WN

23 ju­ni; pro­gram­ma volgt spoe­dig. „Dat is nieuw en in het cen­trum, waar­door je nu een heel pop­week­end in Den Haag kunt vie­ren. We wer­ken sa­men met de pop­po­dia in de stad waar je ‘langs kunt zap­pen’ en wil­len la­ten zien dat niet al­leen het Zui­der­park mu­ziek ademt, maar heel Den Haag. Als je in de stad loopt moet je al aan Park­pop den­ken.”

NIGHT AT THE PARK

24 ju­ni; ar­ties­ten on­der meer: UB 40, Paul Young en Le­vel 42. „Een nos­tal­gie­fes­ti­val voor de der­tig­plus­ser die een be­paal­de tijds­pe­ri­o­de her­be­leeft. Dit jaar kan de be­zoe­ker voor een to­taal­er­va­ring bij­voor­beeld ook rol­ler­ska­ten. Een fes­ti­val met een ge­zel­li­ge sfeer dat van­af de eer­ste edi­tie in 2014 heeft ge­werkt.” Het Night at the Park­ter­rein.

PARK­POP

25 ju­ni; ar­ties­ten on­der meer: Broe­der­lief­de, Ali­son Moy­et en The Ba­se­balls. „Den Haag is pop­stad num­mer één en dat vie­ren we op Park­pop met z’n al­len. Park­pop is voor ie­der­een, de trots van Den Haag en qua pu­blieks­aan­tal­len een van de groot­ste fes­ti­vals van Eu­ro­pa. Een breed pu­bliek krijgt er nos­tal­gie tot jong­ste ont­wik­ke­lin­gen en Haags ta­lent.”

ROT­TER­DAM UN­LI­MI­TED DI­VER­CI­TY

2 ju­li; ar­ties­ten on­der meer: Ron­nie Flex, Gaye Su Aky­ol en Mo­koom­ba. „Di­ver­ci­ty gaat om de cul­tu­re­le di­ver­si­teit van van­daag. Wat is er op dit mo­ment te be­le­ven op het ge­bied van mu­ziek, dans, po­ë­zie en let­te­ren en wat bie­den de we­reld­keu­kens. Die di­ver­si­teit vie­ren we met el­kaar en ook met een kin­der­pro­gram­ma, zo­wel Park­pop­pu­bliek als een to­taal an­der pu­bliek.” 25-29 ju­li; pro­gram­ma volgt spoe­dig. „Als we Den Haag op z’n kop heb­ben ge­zet, trek­ken we in co­lon­ne naar Rot­ter­dam. In een van de meest cul­tu­re­le ste­den van ons land vie­ren we daar vijf da­gen lang een feest­je. We bou­wen met klei­ne­re op­tre­dens op ver­schil­len­de lo­ca­ties de span­ning op naar een spet­te­rend ein­de op vrij­dag en za­ter­dag met fees­ten op straat; met on­der meer een gro­te po­dia op het Schouw­burg­plein en de van Fey­en­oord be­ken­de fon­tein en het Zo­mer­car­na­val.” Batt­le of the Drums tij­dens Rot­ter­dam Un­li­mi­ted.

/ MAR­TIN HOLS

Ken­ny B vo­rig jaar op Di­ver­ci­ty.

Jong en oud op Park­pop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.