#ZEIKNIETZO

Ze zijn ver­wend, al­tijd op zoek naar meer, on­ge­dul­dig en niet ge­wend aan te­gen­sla­gen. Er wordt van al­les ge­zegd en ge­schre­ven over Ge­ne­ra­tie Y, of­te­wel: de mil­len­ni­al. Maar klop­pen de­ze voor­oor­de­len ei­gen­lijk wel? JESSICA HEIJMANS

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina -

Li­an­ne Ma­rije San­ders (28), Su­zet­te Herm­sen (29) en Anouk Kem­per (30) ma­ken in na­vol­ging van hun boek de we­ke­lijk­se co­lumn ‘ZEIK NIET ZO - het ech­te le­ven van de mil­len­ni­al’. Op hu­mo­ris­ti­sche en schaam­te­lo­ze wij­ze be­schrij­ven zij het dood­nor­ma­le le­ven van de mil­len­ni­al. Me­tro leg­de de da­mes vijf voor­oor­de­len over hun ge­ne­ra­tie voor. Mil­len­ni­als...

...zijn ex­treem ver­wend door hun ou­ders

Li­an­ne: Mijn ou­ders ga­ven mij niet het idee dat ik al­les kon be­rei­ken wat ik wil­de. Ik kreeg ze­ker veel lief­de en aan­dacht van mijn ou­ders, en dat lijkt mij heel ge­zond, maar nu ik als zzp’er werk en soms geen in­ko­men heb, krijg ik echt niet maan­de­lijks geld toe­ge­stopt van mijn moe­der. Ik had ook echt niet het idee dat ie­der­een langs een ro­de lo­per zou staan te klap­pen voor mij zo­dra ik op de ar­beids­markt zou ko­men.

Anouk: Ik vind me­zelf best wel ver­wend, niet om­dat mijn ou­ders al­les voor mij be­taal­den - want dat was niet zo - maar ze zijn er wel al­tijd. Ik kon hen al­tijd bel­len en dan kwam mijn va­der met de au­to naar mij toe rij­den. Ik werd veel ont­last.

...zijn al­leen met zich­zelf be­zig: hal­lo nar­cis­ten!

Anouk: We zijn ze­ker met ons­zelf be­zig, maar nar­cis­tisch vind ik een stap te ver. Het is na­me­lijk niet zo dat we geen oog meer heb­ben voor an­de­re men­sen. Het gaat wel veel over wie ben ik, wat wil ik doen en wat vind ik leuk.

Su­zet­te: On­ze ge­ne­ra­tie is er een­tje die zich goed kan la­ten ho­ren door on­der an­de­re so­ci­al me­dia. Mijn moe­der zei laatst: ‘wij wa­ren ook on­wijs met ons­zelf be­zig, za­ten met de­zelf­de din­gen waar jul­lie nu mee zit­ten en dach­ten na over de juis­te keu­zes ma­ken’. Het was toen wel­licht min­der zicht­baar. Maar in Ne­der­land zijn al­le jon­ge­ren daar wel mee be­zig.

...we­ten pre­cies wat ze wil­len

Li­an­ne: Tus­sen de 20 en 30 jaar ga je ont­dek­ken wat je wil en dat is heel nor­maal. Mis­schien zijn mil­len­ni­als er soms iets te ge­for­ceerd en kramp­ach­tig mee be­zig, maar ik denk niet dat ie­der­een goed weet wat hij wil. Ster­ker nog, als ie­der­een wel zou we­ten wat hij of zij wil, dan zou­den yoga retre­ats, de school of li­fe en al die an­de­re ma­nie­ren om te ont­dek­ken wat je wil, he­le­maal niet be­staan.

Su­zet­te: Ik denk dat we wel we­ten wat we niet wil­len. Het ver­schil met an­de­re ge­ne­ra­ties is wel­licht dat we hard roe­pen dat we bij­voor­beeld geen zin heb­ben in een 9 tot 5 baan, hè Anouk. We doen wat we leuk vin­den en het­geen dat we niet leuk vin­den, pro­be­ren we ook niet te doen.

...we­ten niet wat hard wer­ken is

Hard la­chend: dat we­ten we wel!

Anouk: Ze­ker als free­lan­cer. Je moet heel veel wer­ken om te kun­nen rond­ko­men en dat een beet­je con­stant te kun­nen vol­hou­den. In mijn ge­val moet je heel veel tik­ken en veel ja zeg­gen.

Su­zet­te: Wij doen los­se op­drach­ten voor Lin­da en dan krijg je een mail­tje met de vraag of je tijd hebt voor een tekst. Wij zeg­gen al­tijd ja, ook al heb je

‘We doen wat we leuk vin­den en het­geen dat we niet leuk vin­den, pro­be­ren we ook niet te doen.’ Su­zet­te

‘Ik vind me­zelf best wel ver­wend, niet om­dat mijn ou­ders al­les voor mij be­taal­den - want dat was niet zo maar ze zijn er wel al­tijd.’ Anouk ‘Ik denk dat als je hard werkt, ta­lent­vol bent en een beet­je ge­luk hebt, je le­ven al snel voor de wind gaat. En dat heeft niets te ma­ken met een ge­ne­ra­tie.’ Li­an­ne

er ei­gen­lijk geen tijd voor. Ik ga lie­ver om 11 uur ’s avonds wer­ken, dan dat ik nee zeg. Voor ons geldt in ie­der ge­val dat we echt we­ten wat hard wer­ken is. En als ik om mee heen kijk, dan zie ik dat mijn vrien­den ook hart­stik­ke hard wer­ken.

...gaat al­les voor de wind

Anouk: Nou, he­le­maal niet! Na het af­stu­de­ren hoop­te ik ge­woon een baan bij de krant te krij­gen. Dat ging dus niet door. Ik ben nu bij­na 31 en heb niet het idee dat ik straks lek­ker een huis kan ko­pen bin­nen de ring van Amsterdam. Het gaat me wat dat be­treft ze­ker niet voor de wind. Maar in an­de­re op­zich­ten ook weer wel, dus mis­schien moet ik niet te veel zei­ken.

Su­zet­te: We wil­len na­tuur­lijk ook graag in Amsterdam wo­nen, ter­wijl je er­gens in het oos­ten voor het­zelf­de geld een he­le vil­la hebt. Wat dat be­treft kie­zen we er ook zelf voor. Maar, we le­ven wel in gro­te on­ze­ker­heid met al­les: wei­nig vas­te ba­nen en daar­door kun­nen we min­der mak­ke­lijk een huis ko­pen. Li­an­ne: Het is heel ge­ne­ra­li­se­rend om te zeg­gen dat het mil­len­ni­als voor de wind gaat. Ik denk dat als je hard werkt, ta­lent­vol bent en een beet­je ge­luk hebt, je le­ven al snel voor de wind gaat. En dat heeft dus niets te ma­ken met een ge­ne­ra­tie.

FEMMY WEIJS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.