‘Stad houdt kos­ten van mi­li­eu­zo­ne on­der de pet’

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina -

„Ik ga zo even naar een an­der ka­mer­tje om daar even kei­hard te schreeu­wen dat ik kei­hard ge­naaid ben”, zegt Niels van Ham, voor­zit­ter van de stich­ting Rot­ter­dam­se Klas­sie­kers. De stich­ting strijdt voor toe­gang van hun old­ti­mers met een bouw­jaar van voor 1992 tot de stad. Die is hen sinds de in­voe­ring van de mi­li­eu­zo­ne in 2016 ont­zegd. Ook een uit­spraak van de rech­ter vlak voor de zo­mer bracht daar geen ver­an­de­ring in. De recht­bank oor­deel­de dat de ge­meen­te de old­ti­mers moet toe­la­ten om­dat hun ef­fect op het mi­li­eu ni­hil is, maar het stads­be­stuur blijft de au­to’s wei­ge­ren.

Van Ham weet niet meer of hij nu moet la­chen of hui­len. Na bij­na een jaar vra­gen stel­len aan de ge­meen­te over wat de mi­li­eu­zo­ne nu ei­gen­lijk kost, heeft hij te ho­ren ge­kre­gen dat zijn in­for­ma­tie­ver­zoek op ba­sis van de Wet Open­baar­heid van Be­stuur mo­ge­lijk niet ont­van­ke­lijk ge­wor­den is. „Je moet zo­wat ju­rist zijn om de ge­meen­te een vraag te kun­nen stel­len”, mop­pert Van Ham. „Waar­om ge­ven ze die in­for­ma­tie niet ge­woon?” Re­cla­me­kos­ten Van Ham wil­de we­ten wat de kos­ten zijn ge­weest van de ad­ver­ten­tie­bij­la­ge voor de mi­li­eu­zo­ne in het Al­ge­meen Dag­blad eind 2015 en wat de re­cla­mestic­kers op een tram van de RET kost­ten. En hoe­veel de ge­meen­te al uit­ge­ge­ven heeft aan ad­vo­caat­kos­ten voor de rechts­za­ken van Rot­ter­dam­mers te­gen de mi­li­eu­zo­ne. „En wat kost­te het on­der­zoek van TNO, waar­uit no­ta be­ne blijkt dat de ef­fec­ten van de mi­li­eu­zo­ne na­ge­noeg ni­hil zijn”, wil Van Ham we­ten. En hoe duur wa­ren de ca­me­ra’s langs de weg om te con­tro­le­ren wel­ke au­to’s il­le­gaal de mi­li­eu­zo­ne in­rij­den? En wat kost­ten de ver­keers­bor­den voor de mi­li­eu­zo­ne ei­gen­lijk?

De wet­hou­der die er­over gaat Pex Lan­gen­berg (D66, ver­keer) heeft al­tijd ge­zegd dat de to­ta­le kos­ten 11,7 mil­joen eu­ro be­dra­gen. „Maar dat kan nooit klop­pen. Het is veel meer”, meent Van Ham. „Dat kan niet an­ders. De mi­li­eu­zo­ne in het cen­trum van Utrecht kost­te na­me­lijk even­veel. En die is veel klei­ner.”

De ge­meen­te schrijft Van Ham dat het niet no­dig is om de ge­vraag­de in­for­ma­tie te le­ve­ren om­dat hij vraagt om een kant en klaar over­zicht van al de­ze kos­ten. Dat zou niet be­staan. Dit ant­woord zet­te Van Ham aan tot het star­ten van een be­zwaar­pro­ce­du­re bij de ge­meen­te. De com­mis­sie die daar­over gaat, be­sloot dat hij om ta­fel moet gaan zit­ten met de Rot­ter­dam­se amb­te­na­ren om de vra­gen zo te for­mu­le­ren dat ze de­ze wel moe­ten be­ant­woor­den. Hij moet in dat ge­val vra­gen naar do­cu­men­ten die al wel be­staan en waar­in de­ze kos­ten ge­noemd wor­den, zo­als brieven of e-mails, of in­for­ma­tie uit de boek­hou­ding. Ex­cu­ses De­ze week bleek dat van Ham maan­dag ein­de­lijk langs mag ko­men op het stad­huis. Maar dan is het waar­schijn­lijk te laat. Van Ham: „De se­cre­ta­res­se van de ju­ri­di­sche af­de­ling zei dat de ter­mijn van zes we­ken ver­stre­ken was. Daar maak­te ze ex­cu­ses voor.”

Vol­gens WOB-spe­ci­a­list en ad­vo­caat mr. Ro­ger Vleu­gels hoeft de ge­meen­te geen ant­woord te ge­ven op de vra­gen als de ter­mijn na de be­slis­sing van de al­ge­me­ne be­zwaar­com­mis­sie ver­lo­pen is. Dan kan het ver­zoek niet ont­van­ke­lijk ver­klaard wor­den. Dat soort din­gen ge­beu­ren vol­gens hem aan de lo­pen­de band.

„Rotterdam is één van de meest on­vrien­de­lij­ke ste­den als het gaat om open­baar­heid van be­stuur. Het amb­te­na­ren­ap­pa­raat doet er al­les aan om maar on­der de ver­zoe­ken uit te ko­men. Dat is een cul­tuur die al tien­tal­len ja­ren heerst. Tij­dens een WOB-pro­ce­du­re die ik na­mens een cli­ënt voer­de, zei een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.