• Noord-Ko­rea tart Ame­ri­ka met kernproef

• Trump: Ze be­grij­pen maar één ding!

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - IMRE HIMMELBAUER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Noord-Ko­rea heeft gis­te­ren de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap ge­tart met een zes­de kernproef, de zwaar­ste tot nog toe. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump sloot gis­ter­avond een aan­val op Noor­dKo­rea niet uit. Vijf vra­gen.

Waar­om loopt het con­flict nu uit de hand?

Noord-Ko­rea heeft de laat­ste tijd gro­te stap­pen ge­zet in zijn nu­cle­ai­re pro­gram­ma en veel proe­ven ge­daan om de kracht van zijn nu­cle­ai­re ar­se­naal te tes­ten. De proef van zon­dag is een di­rec­te uit­da­ging aan de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump. Die voer­de lut­te­le uren voor de proef te­le­fo­nisch over­leg met de Ja­pan­se pre­mier Shin­za­ro Abe over de „es­ca­le­ren­de” cri­sis in de regio, na­dat Noord-Ko­rea af­ge­lo­pen dins­dag nog een ra­ket over Ja­pan heen had la­ten vlie­gen. Do­nald Trump re­a­geer­de via Twit­ter op de jong­ste kernproef van Noord-Ko­rea. Het land blijft in „woor­den en da­den zeer vij­an­dig en ge­vaar­lijk” te­gen­over de Ver­e­nig­de Sta­ten, schrijft de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent. „Noord-Ko­rea is een schur­ken­staat die een gro­te be­drei­ging en bla­ma­ge vormt voor Chi­na, dat pro­beert te hel­pen maar met wei­nig suc­ces.”

Hoe groot is de drei­ging?

Tot voor kort kon Noord-Ko­rea met zijn wa­pens de Ver­e­nig­de Sta­ten niet be­rei­ken. Het com­mu­nis­ti­sche land was al­leen in staat dicht­bij­ge­le­gen sta­ten te ra­ken, zo­als Zuid-Ko­rea en Ja­pan. Dat na­men de VS ook se­ri­eus, maar het was toch een ge­rust­stel­len­de ge­dach­te dat de VS in ie­der ge­val di­rect bui­ten schot bleef. Sinds kort heeft Noord-Ko­rea ech­ter ook in­ter­con­ti­nen­ta­le ra­ket­ten, die de­len van Noor­dA­me­ri­ka kun­nen be­rei­ken. Daar­mee kan het land dus ook druk zet­ten en di­rect te­rug­slaan als Ame­ri­ka het eer­ste schot lost. Bo­ven­dien maakt Noord-Ko­rea ge­bruik van zo­ge­naam­de wa­ter­stof­bom­men. Dat zijn bij­zon­der de­struc­tie­ve bom­men, die ge­mid­deld on­ge­veer vijf­hon- derd keer krach­ti­ger zijn dan de bom­men op Hi­ro­s­hi­ma en Na­gas­a­ki uit 1945.

Waar­om vuurt Noord-Ko­rea de ra­ket­ten niet op lan­den?

On­danks de nu­cle­ai­re kracht van Noord-Ko­rea heeft het land nog geen ra­ket­ten op zijn vij­an­den ge­richt. Waar­schijn­lijk is het re­gime van de staat bang dat bij een even­tu­e­le aan­val met­een een re­ac­tie komt, waar­door zo­wel het aan­ge­val­len land als Noor­dKo­rea ver­nie­tigd wor­den. De­ze the­o­rie heet Mu­tu­al As­su­red

De­struc­ti­on, of­te­wel ge­ga­ran­deer­de we­der­zijd­se ver­nie­ti­ging. Iets der­ge­lijks za­gen we al in de Kou­de Oor­log, toen de Rus­sen en de Ame­ri­ka­nen in een nu­cle­ai­re wa­pen­wed­loop za­ten. De wa­pens fun­ge­ren dus voor­lo­pig voor­al als een bij­zon­der de­struc­tief af­schrik­kings­mid­del.

Hoe kan de si­tu­a­tie op­ge­lost wor­den?

Pre­si­dent Do­nald Trump van Ame­ri­ka heeft al meer­de­re ke­ren met drei­gen­de taal ge­spro­ken, maar al­le par­tij­en lij­ken het meest ge­baat bij een di­plo­ma­tie­ke op­los­sing. Een aan­val roept na­me­lijk niet al­leen een te­gen­re­ac­tie op: ook de bur­ger­slacht­of­fers zul­len tal­rijk zijn. En niet al­leen in Noor­dKo­rea, want nu­cle­ai­re wa­pens die lan­den in de com­mu­nis­ti­sche staat rich­ten ook scha­de aan in Ja­pan en Zuid-Ko­rea. Bo­ven­dien kan Trump met een aan­val de woe­de van Chi­na en Rus­land op de hals ha­len, wat een we­reld­oor­log zou kun­nen ont­ke­te­nen.

En hoe zit het met ons land?

De drei­ging voor Ne­der­land lijkt vrij klein. Hoe­wel de ra­ket­ten van Kim Jong-Un Eu­ro­pa ook kun­nen be­rei­ken, lijkt de Noord-Ko­re­aan­se lei­der zich voor­al te fo­cus­sen op de VS, Zuid-Ko­rea en Ja­pan. Zo­dra Noord-Ko­rea een ra­ket vuurt op een NAVO-lid, zo­als de VS, gaat wel NAVO-ar­ti­kel 5 in. Dat ar­ti­kel be­na­drukt dat een aan­val op een van de le­den een aan­val op al­le lan­den bin­nen de or­ga­ni­sa­tie is. Dan is dus ook Ne­der­land of­fi­ci­eel in oor­log met Kim Jong-Un en de zij­nen. Zelfs dat is ech­ter geen ga­ran­tie op een di­rec­te aan­val. Zuid-Ko­rea en Noor­dKo­rea zijn im­mers al tien­tal­len ja­ren of­fi­ci­eel in oor­log met el­kaar, ter­wijl de bom op Na­gas­a­ki de laat­ste keer was dat een land een groot kern­wa­pen ge­bruik­te op een an­der land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.