‘Bes­te in­te­gra­tie on­der de la­kens’

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Twee­de Ka­mer­lid Theo Hid­de­ma van Forum voor De­mo­cra­tie (FvD) vindt het on­te­recht dat hij en zijn par­tij wor­den af­ge­schil­derd als ra­cis­tisch, om­dat hij juist pleit voor in­te­gra­tie door „ras­sen­ver­men­ging”. In het ra­dio­pro­gram­ma De Over­nach­ting spreekt hij van „de ge­ze­gen­de wer­king van ech­te ver­men­ging.”

Vol­gens Hid­de­ma heb je „dan heb je geen in­te­gra­tie­club­jes no­dig, geen des­kun­di­gen, dan gaat het vol­gens de na­tuur­lij­ke weg: in­te­gra­tie on­der de la­kens. Dat noem ik ras­sen­ver­men­ging.” Vol­gens Hid­de­ma is er wel „één ca­te­go­rie men­sen” die zich niet „laat ‘be­vrij­en’, en dat is de is­lam.”

Hid­de­ma re­a­geer­de op een vraag over een ge­rucht­ma­ken­de uit­spraak van FvD-lei­der Thierry Bau­det. Die had ge­spro­ken van „ho­me­o­pa­thi­sche ver­dun­ning” van de Ne­der­land­se be­vol­king door die te ver­men­gen „met al­le vol­ke­ren van de we­reld”. Bau­det leg­de die uit­spraak uit als een plei­dooi te­gen de ‘ver­dun­ning’ van de Ne­der­land­se iden­ti­teit en waar­den en niet ras.

Hid­de­ma: „Ik heb mij uit­ge­spro­ken voor de ge­slach­te­lijk ver­men­ging. Nu sta ik te boek als ie­mand die te­gen ras­sen­ver­men­ging is, ster­ker nog we zijn ra­cis­ten.” Hij spreekt van pin­gu­ï­nen pa­pe­gaai­en­ge­drag door jour­na­lis­ten. „Ze mar­che­ren al­le­maal de­zelf­de kant uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.