#FUCK PER­FECT

EEN MARKTHAL ALS MIDDELPUNT VAN DE BUURT IN ROTTERDAM-NOORD IS HET NU AL EEN SUC­CES

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - JOB HALKES j.halkes@tmg.nl

Men­sen die zich ver­drin­gen voor de kra­men, ge­nie­ten van een kop­je kof­fie en met ver­se groen­te weer huis­waarts ke­ren. De eer­ste da­gen van de Mar­ché 010, een gloed­nieu­we markthal aan de Vij­ver­hof­s­traat in Rotterdam-Noord, wa­ren een suc­ces. In to­taal telt de hal veer­tien ver­s­kra­men en elf units waar ge­ge­ten kan wor­den.

Ini­ti­a­tief­ne­mer Ha­kim Far­kou­chi is over­stelpt met com­pli­men­ten. „Het was druk, on­danks dat ook de We­reld­ha­ven­da­gen aan de gang wa­ren. En wat mij op­viel was dat al­ler­lei men­sen een kijk­je kwa­men ne­men. En veel ble­ven er ook han­gen.” Hij werd ge­ïn­spi­reerd tij­dens een be­zoek aan ZuidSpan­je. „Daar heb je in el­ke wijk zo’n over­dek­te markthal. Dat is een heel so­ci­aal ge­beu­ren. Waar de men­sen el­kaar vroe­ger ont­moet­ten op de plei­nen, ko­men ze nu bij el­kaar op de markt. Wie of wat je ook bent, eten ver­bindt. En dat wil­len wij hier ook.”

De kra­men wor­den te­gen een aan­trek­ke­lijk ta­rief ver­huurd. „Din­gen zo­als het op­bou­wen van de kraam en de af­voer van vuil ne­men wij voor on­ze re­ke­ning”, legt Ha­kim uit. „De on­der­ne­mer in de kraam moet zich kun­nen rich­ten op on­der­ne­men. De mar­ges op aard­ap­pels en ui­en zijn niet heel hoog. Wij zijn min­der com­mer­ci­eel en bij ons zit er geen gro­te or­ga­ni­sa­tie ach­ter die er ook aan moet ver­die­nen.” Niet al­leen con­su­men­ten we­ten de weg te vin­den, de eer­ste be­drij­ven heb­ben zich ook al ge­meld. „Heel veel kan­to­ren ko­men langs, want zij kun­nen vers nu mak­ke­lij­ker ver­krij­gen.”

Paul van Bren­ke­len is groen­te­man een heeft een kraam in Mar­ché 010. Ook hij is zeer te spre­ken over het con­cept. „De­ze lo­ca­tie ligt mooi tus­sen de wij­ken is en men­sen ko­men dan ook uit de he­le om­ge­ving hier­naar­toe.” Ook het be­zoek aan zijn kraam is bo­ven ver­wach­ting hoog. „Het was een be­hoor­lij­ke toe­stroom. Het mooie van dit con­cept is ook dat het laag­drem­pe­lig is. En al­le kra­men zit­ten vol, al­leen de poe­lier moet nog in­trek­ken. Maar voor je da­ge­lijk­se bood­schap­pen kun je hier pri­ma te­recht.”

Ook bij Paul re­gent het com­pli­men­ten aan de kraam. „Men­sen zijn blij dat er iets po­si­tiefs ge­beurd in het ge­bied. On­der de bo­gen speelt van al­les. Er komt steeds meer ho­re­ca en kun­ste­naars trek­ken het ge­bied in. En zo’n ver­s­markt als dit past per­fect in dit ge­bied. Men­sen kun­nen be­ne­den hun eten in­ko­pen en bo­ven ge­nie­ten van een kop­je kof­fie.” Hij heeft zelf op on­der meer het Bin­nen­weg­plein een zaak, maar ziet wel de voor­de­len van zo’n markt. „Men­sen kun­nen hier in een keer hun in­ko­pen doen voor aan­trek­ke­lij­ke prij­zen. Ik ben goed­ko­per dan de su­per­markt. En bo­ven­dien is het as­sor­ti­ment een stuk uit­ge­brei­der. Ik ver­koop groen­ten die ze daar niet heb­ben.”

Uit­brei­dings­plan­nen voor bij­voor­beeld een hal op Zuid heeft Ha­kim nog niet. „Daar heb­ben ze de Afri­kaan­der­markt die erg in trek is. In Noord is nooit een markt ge­weest, in te­gen­stel­ling tot west, zuid en centrum. Met on­ze markthal sprin­gen we in dat gat.”

JAN KOK |BOOMERANG FOTOGRAFIE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.