Am­ster­dam maakt kor­te met­ten met re­cla­me voor fast­food

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Re­cla­me voor on­ge­zond voed­sel ge­richt op kin­de­ren en jon­ge­ren wordt voort­aan ge­weerd uit de Am­ster­dam­se me­tro­sta­ti­ons. De ge­meen­te brengt lie­ver ge­zon­de smoot­hies dan ham­bur­gers en pa­tat op het net­vlies van de jeugd.

De hoofd­stad is part­ner van de Al­li­an­tie Stop Kin­der­mar­ke­ting en werkt stads­breed aan het we­ren van re­cla­me voor on­ge­zon­de pro­duc­ten ge­richt op kin­de­ren. De ge­meen­te pakt hier­voor als eer­ste de ei­gen eve­ne­men­ten, ge­sub­si­di­eer­de ac­ti­vi­tei­ten en ge­meen­te­lij­ke lo­ca­ties aan. „We heb­ben al­le­maal wel eens zin in een ijs­je of pa­tat­je. Maar we we­ten ook al­le­maal dat een ge­zon­de om­ge­ving en ge­zond ge­wicht be­lang­rijk zijn, zeker voor on­ze kin­de­ren”, laat de ge­meen­te we­ten. Wet­hou­der Eric van der Burg is blij met de plan­nen: „Vroe­ger za­gen we over­al re­cla­me voor si­ga­ret­ten. Nu vin­den we het nor­maal dat we kin­de­ren daar niet meer aan bloot­stel­len. Met on­ge­zon­de voe­ding moet het ook die kant op gaan.”

In het nieu­we re­cla­me­con­tract dat per 1 ja­nu­a­ri 2018 in gaat is het ver­bod op­ge­no­men. Het nieu­we con­tract geldt voor al­le 58 me­tro­sta­ti­ons in de stad, in­clu­sief de nieu­we sta­ti­ons van de Noord/Zuid­lijn die in ju­li vol­gend jaar moet gaan rij­den. Het gaat om in to­taal twee­hon­derd abri’s, der­tig gro­te bill­boards en 52 di­gi­ta­le bor­den.

Om al­le Am­ster­dam­se kin­de­ren rich­ting een ge­zon­de leef­stijl te ma­noeu­vre­ren werkt de ge­meen­te sa­men met de GGD en part­ners op het ge­bied van sport en be­we­gen, ge­zon­de voe­ding, school, buurt, wel­zijn, zorg en een ge­zon­de open­ba­re ruim­te. www.stop­kin­der­mar­ke­ting.nl

ARGUS Be­reid­heid om EHBO te ver­le­nen neemt af

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.