Kwart eeuw Kunst­hal en Con­ny Jans­sen Danst

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT in Rotterdam -

Het vijf­en­twin­tig­ja­rig ju­bi­le­um van zo­wel de Kunst­hal als dans­ge­zel­schap Con­ny Jans­sen Danst is de aan­lei­ding om de­ze twee ster­ke Rot­ter­dam­se na­men met el­kaar te ver­bin­den. Van­af za­ter­dag 9 sep­tem­ber pre­sen­teert de Kunst­hal ‘Con­ny Jans­sen Danst 25’. Kunst­hal di­rec­teur Emi­ly An­senk be­na­drukt: “Con­ny’s Rot­ter­dam­se ma­nier van on­der­ne­men, door­sij­pe­lend tot in de haar­va­ten van de stad, en haar drijf­veer om steeds weer ver­ras­send di­vers en hoog­waar­dig kwa­li­ta­tief werk te ma­ken, sluit aan bij het DNA van de Kunst­hal. Nooit eer­der ga­ven we car­te blan­che om naar ei­gen in­zicht een van on­ze hal­len te vul­len, aan Con­ny stel­len we on­ze groot­ste hal ter be­schik­king. Span­nend! Ik kijk vol ver­trou­wen uit naar de­ze in­spi­re­ren­de kruis­be­stui­ving ‘ex­tra lar­ge’ tus­sen het Kunst­hal ge­bouw, de kunst, de dan­sers en het pu­bliek.”

Zo­wel Con­ny Jans­sen Danst als de Kunst­hal doen mee aan de Rotterdam Uitdagen. Zon­dag kun je in de Pho­to­booth van de Kunst­hal op het Schouw­burg­plein spin­nend op de foto ter voor­be­rei­ding op een be­zoek aan ‘Kat­ten­lief­de. Ne­gen le­vens in de kunst’ die dan net is ge­o­pend. Con­ny Jans­sen Danst geeft za­ter­dag een ex­clu­sief kijk­je in het maak­pro­ces van de cho­re­o­gra­fie ‘Cou­ra­ge’ op za­ter­dag om 20.30 uur in de klei­ne zaal van de schouw­burg.

LEO VAN VELZEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.