Zo maak je een re­te­goed hip­hopt PA­GI­NA 6

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - MA­RIO WISSE m.wisse@tmg.nl

Taal­we­ten­schap­per Vi­vien Was­zink (40) luis­tert al sinds haar twaalf­de naar hip­hop. De schrijf­ster van het boek Woord! De taal van Ne­der­hop werkt in het da­ge­lijks le­ven als on­der­zoe­ker op het in­sti­tuut voor Ne­der­land­se Taal in Lei­den en schrijft ge­re­geld voor web­si­te Hip­hop in je Smoel. „Typhoon is hip­hop voor men­sen die niet van hip­hop hou­den.”

Ben je als hip­hop­lief­heb­ber een uit­zon­de­ring bin­nen de aca­de­mi­sche we­reld?

Ei­gen­lijk wel. Col­le­ga’s kij­ken ook wel eens naar de taal van hip­hop, maar zeg­gen er dan vaak haas­tig bij dat ze niet van de mu­ziek hou­den. Het blijft na­tuur­lijk uit­ge­spro­ken mu­ziek, je houdt er van of je houdt er niet van.

Waar be­gon het voor jou mee?

Met N.W.A. en Pu­blic Ene­my, de gro­te na­men uit de Ame­ri­kaan­se hip­hop. Ik was daar met­een zo weg van dat ik er steeds die­per in­dook. Dat was voor­al cd’s hu­ren en daar band­jes van ma­ken. Ne­der­lands­ta­li­ge hip­hop had je toen, ik heb het over eind ja­ren tach­tig, nog nau­we­lijks. La­ter raak­te ik on­der de in­druk van Os­dorp Pos­se en Ex­tin­ce, die vaak voor­pro­gram­ma’s van gro­te Ame­ri­kaan­se rap­pers de­den waar ik naar ging kij­ken.

Heeft hip­hop je lief­de voor taal aan­ge­wak­kerd?

Nee, ik was al­tijd al bo­ven­ma­tig ge­ïn­te­res­seerd in taal. Het is voor­al pret­ti­ge bij­kom­stig­heid dat ik er door mijn pro­fes­sie wat die­per naar kan kij­ken.

Waar­om is hip­hop in­te­res­sant voor een taal­we­ten­schap­per?

Wat ik heel leuk vind, is dat er heel veel wordt op­ge­schept en dat er wordt ge­dist. En dan is het na­tuur­lijk niet leuk om ge­woon­weg te zeg­gen dat je goed bent en de an­der niet, want dat komt niet over. Vaak wor­den er heel bij­zon­de­re ver­ge­lij­kin­gen ge­bruikt, die ook vaak woord­spe­lin­gen zijn. Dat vind ik heel leuk.

Wat zijn de ont­wik­ke­lin­gen qua taal­ge­bruik in Ne­der­land­se hip­hop van de Os­dorp Pos­se tot nu?

De Os­dorp Pos­se ver­taal­de heel veel woor­den uit de Ame­ri­kaan­se rap let­ter­lijk. Zij had­den het over de moe­der­neu­ken­de po­li­tie en zo, dat was grap­pig. Zwart Licht en Win­ne zijn ar­ties­ten van de laat­ste ja­ren die ik ver­nieu­wend en goed vind op het ge­bied van tek­sten. De tek­sten van veel van de Top 40-hip­hop van nu zo­als Lil’ Klei­ne, SFB en Broe­der­lief­de zit­ten wat min­der goed in el­kaar. Er is vaak een catchy re­frein­tje, er wordt veel her­haald en het is mak­ke­lijk mee­zin­gen, maar ik vind dat wat min­der bij­zon­der.

Als het om taal­ver­nieu­wing gaat wordt voor­al De Jeugd van Te­gen­woor­dig vaak ge­noemd. Te­recht?

Soms zijn ze heel spits­von­dig, maar ze heb­ben ook veel tek­sten waar­van ik denk: dat slaat ge­woon ner­gens op. Ook grap­pig hoor, maar ik vind het on­te­recht dat zij vaak als taal­ver­nieu­wers wor­den op­ge­voerd. Er zijn an­de­re ar­ties­ten die ik daar be­ter in vind.

Wat is een goe­de hiphoptekst voor jou?

Tek­sten waar­in wordt op­ge­schept en

‘Er hoeft niet ge­schol­den te wor­den, maar het el­kaar uitdagen, met woor­den pro­be­ren een an­der te over­troe­ven vind ik wel écht hip­hop.’ Vi­vien Was­zink

een beet­je het rau­we. Er hoeft niet ge­schol­den te wor­den, maar het el­kaar uitdagen, met woor­den pro­be­ren een an­der te over­troe­ven vind ik wel écht hip­hop. Kijk, ie­mand als Typhoon wordt ook on­der de noe­mer hip­hop ge­schaard en, be­grijp me niet ver­keerd, ik vind het heel goed wat hij doet, maar het is geen hip­hop. Zijn tek­sten zijn eer­der po­ë­tisch. Het is ei­gen­lijk hip­hop voor men­sen die niet van hip­hop hou­den.

Lil’ Klei­ne en Boef schep­pen wél graag op in hun tek­sten.

Boef vind ik wel echt hip­hop. Zijn tek­sten zijn mis­schien niet al­le­maal even sterk, maar hij heeft wel dat op­schep­pe­ri­ge, uit­lok­ke­ri­ge en van die leu­ke woord­grap­pen. Lil’ Klei­ne vind ik niet zo goed, om­dat zijn flow me niet zo aan­staat, maar dat is iets per­soon­lijks.

Wat vond je van de op­hef rond de tekst van Kind van de Dui­vel van Je­broer?

Ik vind het geen goe­de tekst, maar ik kan mij er niet druk om ma­ken. Is ook om­dat ik zelf niet ge­lo­vig ben. Het ge­bruikt dat ‘kind van de dui­vel’ ook meer als uit­druk­king is mijn in­druk, het lijkt me niet gods­las­ter­lijk be­doeld. Ik vind Je­broer trou­wens ook he­le­maal geen hip­hop. Maar ik ben een pu­rist hoor, ha­ha. Veel men­sen sto­ren zich aan het slech­te Ne­der­lands in veel rap­tek­sten. Wat vind jij als taal­we­ten­schap­per van een uit­druk­kin­gen als ‘dit is de le­ven’ en ‘je moet me niet schreeu­wen’? Waar ik mij voor­al aan er­ger, is dat veel men­sen die een mening heb­ben over het ge­bruik van de Ne­der­land­se taal al­leen maar om fou­ten la­chen. Ne­der­lands wordt te vaak met een ro­de pen in de hand be­ke­ken. Men­sen wil­len voor­al heel graag la­ten zien dat ze zelf wél we­ten hoe het hoort. Vind ik een beet­je flauw. La­ten we voor­al kij­ken naar Ne­der­lands­ta­li­ge hip­hop­tek­sten waar­in heel leuk, creatief Ne­der­lands wordt ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.