Oud mail­adres kost Dan­ny hon­der­dui­zend Fa­ce­book­vol­gers PA­GI­NA 5

TOT OP­LUCH­TING VAN VE­LEN OP DE NIEU­WE BIN­NEN­WEG BLIJ­VEN DE STOP­LICH­TEN STAAN

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - LUCETTE MASCINI nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De be­wo­ners en on­der­ne­mers van de Nieu­we Bin­nen­weg kun­nen op­ge­lucht adem ha­len. De stop­lich­ten die vo­rig jaar op de krui­sing met de Ma­the­nes­ser­laan zijn neer­ge­zet, blij­ven daar staan, be­ves­tigt een woord­voer­der van de ge­meen­te. Het aan­tal on­ge­luk­ken is ge­daald van bij­na el­ke dag één tot zo goed als nul.

„Pijn”, zegt ei­ge­naar Mar­co van piz­ze­ria Ciao. Hij zit al 16 jaar met zijn zaak op de hoek van be­ruch­te krui­sing. Pijn, dat doet zijn hart als hij denkt aan het meis­je, zes­tien jaar jong nog maar, dat on­der zijn ogen lag te ster­ven na­dat ze was aan­ge­re­den door een au­to.

Ze zat op de fiets. Reed ge­woon naar huis, of naar school, op een dood­ge­wo­ne mid­dag op het fiets­pad. Maar een au­to­mo­bi­list schep­te haar waar­na ze over­leed. „De am­bu­lan­ce kwam te laat”, zegt Mar­co. „Het duur­de wel een uur voor dat hij er ein­de­lijk was.” Ter­wijl het Eras­mus Me­disch Centrum om de hoek ligt. Hij wijst in de rich­ting van de Rochus­sen­straat. „Het is maar een heel klein stuk­je hier­van­daan.”

Dat de ge­meen­te nu ein­de­lijk stop­lich­ten neer­ge­zet heeft doet hem deugd maar geeft hem geen vreug­de. Het on­ge­luk, dat nu al acht of ne­gen jaar ge­le­den ge­beurd is, grijpt hem nog steeds ver­schrik­ke­lijk aan als hij er over moet pra­ten. Maar als hij er een­maal over be­gint, kan hij niet meer stop­pen.

Er zijn de af­ge­lo­pen ja­ren meer do­den ge­val­len op de Nieu­we Bin­nen­weg. De laat­ste was vo­rig jaar mei. Toen reed een au­to­mo­bi­list de 74-ja­ri­ge ver­loof­de van een be­woon­ster van de Nieu­we Bin­nen­weg aan waar­door hij me­ters door de lucht vloog en neer­kwam op de har­de ste­nen van een par­keer­plaats. Dit keer was de am­bu­lan­ce er wel snel, maar dat mocht niet meer ba­ten.

De man over­leed aan een open­ge­scheur­de ader in zijn hoofd, een aneu­ris­ma, zo heet dat officieel. Die zou de oor­zaak van zijn dood zijn, niet het har­de rij­den van de au­to­mo­bi­list al­dus de ge­meen­te. Maar som­mi­ge be­wo­ners kun­nen die ver­kla­ring niet ac­cep­te­ren. Ze ver­dra­gen het niet dat de hard­rij­der niet voor de rech­ter heeft hoe­ven ko­men en dat de snel­heid waar­mee hij reed nooit be­kend ge­maakt is.

Af­ge­lo­pen jaar spra­ken de wet­hou­ders die er­over gaan, Pex Lan­gen­berg (D66, Mo­bi­li­teit) en Joost Eerd­mans (Leef­baar Rotterdam, Vei­lig­heid) met de on­der­ne­mers en be­wo­ners van de Nieu­we Bin­nen­weg. Die wa­ren zo van het on­ge­val ge­schrok­ken dat ze een ac­tie start­ten om een 30-ki­lo­me­ter zo­ne van de straat te ma­ken om hard­rij­ders te we­ren. Of dat gaat luk­ken, is de vraag. Voor de zo­mer nam de ge­meen­te­raad een mo­tie aan waar­in staat dat het stads­be­stuur die op­tie moet on­der­zoe­ken.

De stop­lich­ten zijn een goe­de stap in de rich­ting van een vei­li­ge­re straat, vin­den de mees­te on­der­ne­mers. „Ik heb geen on­ge­luk meer zien ge­beu­ren”, zegt ei­ge­naar Ger Koe­dam van ca­fé Ari. Hij zit schuin te­gen­over piz­ze­ria Ciao en zag tot de ver­keers­lich­ten er ston­den bij­na el­ke avond wel een on­ge­luk ge­beu­ren. „Het was bi­zar. We had­den con­stant de­ken­tjes en stoel­tjes klaar staan om de slacht­of­fers op te van­gen.”

Maar dat is nu dus niet meer no­dig. Al­leen als de stop­lich­ten uit­gaan, rond elf uur ’s avonds, wordt er weer hard ge­re­den, zegt Koe­dam. „Als er al een on­ge­luk plaats­vindt, is het dan. Om­dat au­to­mo­bi­lis­ten van­uit de Ma­the­nes­ser­laan geen voor­rang wil­len ver­le­nen aan be­stuur­ders op de Nieu­we Bin­nen­weg en plank­gas ge­ven.”

Hoe­wel hij blij is met de stop­lich­ten re­a­geert Mar­co van piz­ze­ria Ciao toch nog een beet­je bo­zig. „Er wa­ren zo­veel on­ge­luk­ken hier, niet nor­maal. Het was net een ca­si­no. Op een avond vlo­gen er ge­woon een paar au­to’s over de kop. De be­stuur­ders kwa­men er on­ge­deerd uit. Maar dat was toe­val. Voor het­zelf­de geld wa­ren ze dood ge­weest.”

‘Het was bi­zar. We had­den con­stant de­ken­tjes en stoel­tjes klaar­staan om de slacht­of­fers op te van­gen.’ Ger Koe­dam

VIN­CENT VAN DORDRECHT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.