Hoe zwaar treft orkaan Irma on­ze ei­lan­den?

HUI­ZEN GEBARRICADEERD, SU­PER­MARK­TEN LEEG ORKAAN IRMA TREKT SPOOR OVER ANTILLEN

Metro Holland (Rotterdam) - - News - JELMER VISSER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Orkaan Irma is de af­ge­lo­pen uren over de ei­lan­den Sint Maar­ten, Sint Eusta­ti­us en Sa­ba ge­raasd. In de loop van dins­dag zwol de kracht van Irma steeds meer aan, tot de ge­mid­del­de wind­snel­heid vol­deed aan de mi­ni­ma­le ver­eis­ten voor een orkaan in de vijf­de (en zwaar­ste) ca­te­go­rie.

Glenn Has­sell (66), in­wo­ner van Sa­ba, was gis­te­ren met man en macht be­zig om zich voor te be­rei­den op de he­vi­ge storm. „Ik ben op dit mo­ment druk be­zig om het huis te bar­ri­ca­de­ren en al­les dicht te spij­ke­ren. Dit is de zwaar­ste storm in twin­tig jaar op het ei­land. Om­dat de stroom waar­schijn­lijk gaat uit­val­len, heb­ben we een ge­ne­ra­tor klaar staan, ook heb ik au­to in vei­lig­heid ge­bracht. De su­per­mark­ten zijn leeg en mijn vrouw heeft een flin­ke hoe­veel­heid wa­ter en eten ge­haald.” Voor Has­sell is dit niet de eer­ste keer dat hij te ma­ken krijgt met zo’n zwa­re orkaan: „In 1999 werd Sa­ba ge­trof­fen door Len­ny (ca­te­go­rie 4) en dat viel ei­gen­lijk enorm mee. Er was wat hoog wa­ter, maar ver­der was er wei­nig aan de hand. Ik weet niet hoe erg het wordt, we zijn nu druk aan het werk om ons zo goed mo­ge­lijk te kun­nen be­scher­men. Meer kan je niet doen.”

Orkaan Irma houdt be­wo­ners van de ei­lan­den vol­le­dig in hun greep. Een man uit Gu­y­a­na die al lang op St. Maar­ten woont, ver­baas­de zich over de saam­ho­rig­heid. Zo ga­ven veel men­sen tips aan el­kaar. „Bij­voor­beeld dat het ver­stan­dig is om nog even geld te pin­nen. De pin­au­to­ma­ten slui­ten dins­dag­mid­dag en we we­ten niet of ze woens­dag al weer open kun­nen.” An­de­re men­sen zijn voor­al be­gaan met hon­den en kat­ten en ver­tel­len over ‘ge­vaar­lij­ke’ hon­den­hok­ken die kun­nen wor­den mee­ge­sleurd met de wind.

Maar ook zijn er on­ver­wach­te ge­vol­gen. Zo stel­de een amb­te­naar op Sa­ba op Fa­ce­book: „Een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling van Irma, is dat op veel plek­ken troep en rond­slin­ge­rend vuil wordt op­ge­ruimd. Het ei­land ziet er op­ge­ruimd uit.” Maar de gro­te vraag blijft ui­ter­aard hoe groot de scha­de zal uit­val­len als de orkaan over het ge­bied is ge­trok­ken.

De­fen­sie heeft hon­derd mi­li­tai­ren naar de Antillen ge­stuurd om de ei­land­be­wo­ners te hel­pen. Wan­neer de orkaan ge­pas­seerd is, zul­len er te­vens twee ma­ri­ne­sche­pen as­sis­ten­tie ver­le­nen.

De koers van Irma lijkt rich­ting Flo­ri­da te gaan. Irma gaat in de ko­men­de da­gen langs Hai­ti, Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek, Cu­ba en de Ba­ha­ma’s. Er is wei­nig te zeg­gen over hoe de kracht van de orkaan zich zal gaan ont­wik­ke­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.