Ver­tra­ging? KLM stuurt je even ’n ap­pje

Metro Holland (Rotterdam) - - News - METRO nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Ver­traag­de vlucht? Lucht­vaart­maat­schap­pij KLM laat je dat straks ge­woon even via What-sApp we­ten. Ook je boe­kings­be­ves­ti­ging, in­check­mel­ding en in­stap­kaart kun je via een ap­pje krij­gen.

Als eer­ste Ne­der­land­se be­drijf gaat KLM officieel sa­men­wer­ken met What­sApp. Het be­drijf krijgt daar­om een groen vin­kje ach­ter de naam, wat be­te­kent dat het ac­count door What­sApp ge­ve­ri­fi­eerd is. Op de­ze ma­nier we­ten klan­ten zeker dat ze met het be­drijf com­mu­ni­ce­ren en niet met een nep-ac­count. KLM denkt dat voor­al Eu­ro­pe­a­nen er ge­bruik van zul­len ma­ken. Pieter Groe­ne­veld, ver­ant­woor­de­lijk voor di­gi­ta­le stra­te­gie bij Air Fran­ceKLM: „WeChat is groot in Chi­na, Mes­sen­ger in de VS en Azië, What­sApp in Noord­west-Eu­ro­pa en Zuid-Ame­ri­ka.”

What­sApp is al ja­ren op zoek naar een ver­dien­mo­del en hoopt met be­drij­ven toe te la­ten geld te kun­nen gaan ver­die­nen. Hoe dat pre­cies moet wer­ken, is nog niet dui­de­lijk. De test­kan­di­da­ten be­ta­len in eer­ste in­stan­tie niks aan What­sApp. Het ka­naal zal al­leen wor­den ge­bruikt voor re­le­van­te in­for­ma­tie en niet voor re­cla­me, zo be­looft de vlieg­maat­schap­pij.

Rei­zi­gers kun­nen er zelf voor kie­zen om via de cha­tapp op de hoog­te ge­hou­den wor­den. KLM heeft ove­ri­gens ook een chat­bot via Fa­ce­book Mes­sen­ger. Je kunt via die ser­vi­ce even­eens boar­ding­pass, boe­kings­be­ves­ti­ging, re­le­van­te rei­sup­da­tes en pus­h­no­ti­fi­ca­ties bij ver­tra­ging ont­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.