Tro­pi­sche stor­men

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Sa­ba, Sint-Eusta­ti­us en voor­al Sint-Maar­ten zijn woens­dag ge­trof­fen door Ir­ma, de zwaar­ste or­kaan die de Boven­wind­se Ei­lan­den ooit heeft ge­trof­fen. Meest­al ont­sprin­gen de ei­lan­den de dans bij de tro­pi­sche stor­men op de At­lan­ti­sche Oce­aan. Maar niet al­tijd. • Sep­tem­ber 1989: Or­kaan Hu­go richt gro­te ver­woes­tin­gen aan op de drie boven­wind­se ei­lan­den. Dui­zen­den men­sen ra­ken dak­loos. • Sep­tem­ber 1995: Or­kaan Luis richt for­se scha­de aan op St. Maar­ten. Op het Fran­se deel van het ei­land is spra­ke van 'ca­ta­stro­fa­le ver­woes­tin­gen'. Het of­fi­ci­ë­le do­den­tal is twee. • Ju­li 1996: Or­kaan Bertha richt scha­de aan op St. Maar­ten. In de ha­ven van de hoofd­stad Phi­lips­burg zin­ken twee sche­pen en het dak van een be­jaar­den­te­huis waait weg. Tien men­sen ra­ken ge­wond. • Ok­to­ber 1999: Or­kaan Jo­se blaast met wind­sto­ten tot 160 ki­lo­me­ter per uur over Sint Maar­ten. Er valt een do­de, de scha­de valt mee.

• No­vem­ber 1999: Or­kaan Len­ny raast met enor­me kracht over de boven­wind­se ei­lan­den en ver­oor­zaakt veel scha­de, al­leen al door de enor­me re­gen­val. Voor­al Sint Maar­ten wordt ge­trof­fen, er val­len daar vier do­den. Ge­lijk­tij­dig bren­gen ko­nin­gin Be­a­trix en prins Claus een be­zoek aan het ge­bied. Ne­der­land steunt de An­til­len met 50 mil­joen gul­den (bij­na 23 mil­joen eu­ro) aan or­kaan­hulp. Au­gus­tus 2000: Lich­te scha­de op Sint Maar­ten door or­kaan Deb­by. • Ok­to­ber 2008: Or­kaan Omar ver­oor­zaakt veel scha­de op Sint Maar­ten: da­ken waai­en van hui­zen, bo­men waai­en om en de elek­tri­ci­teit valt uit. • Au­gus­tus 2010: Or­kaan Earl raast dicht langs Sint Maar­ten. De scha­de blijft be­perkt. • Sep­tem­ber 2017: Or­kaan Ir­ma trekt over. De eer­ste be­rich­ten wij­zen op enor­me scha­de op voor­al St. Maar­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.