Jan ‘de Be­las­ting­man’ Ver­steegh is voor ge­lij­ke mon­ni­ken, ge­lij­ke kap­pen

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Jan Ver­steegh laat van­af van­avond als Jan de Be­las­ting­man bij BNNVARA zien hoe Ne­der­land­se be­drij­ven en be­drijf­jes be­las­ting kun­nen ont­wij­ken. Voor het pro­gram­ma richt­te Ver­steegh met de hulp van een fis­caal ad­vi­seur en twin­tig be­drij­ven het nieu­we merk Dik­ke Vin­ger op, dat hij ves­tig­de op het ka­naal­ei­land (en be­las­ting­pa­ra­dijs) Gu­ern­sey.

Waar­om zou­den we ei­gen­lijk be­las­ting moe­ten ont­wij­ken? ,,Als je in loon­dienst bent, dan kun je niet veel

zo doen”, zegt Ver­steegh. ,,Maar als je on­der­ne­mer bent en je ziet dat mul­ti­na­ti­o­nals die zich in Ne­der­land ves­ti­gen be­las­ting­voor­de­len krij­gen en jij niet, dan kan ik me voor­stel­len dat je dat on­eer­lijk vindt. Ik kan er niet voor zor­gen dat mul­ti­na­ti­o­nals in Ne­der­land meer be­las­ting gaan be­ta­len, maar ik vind wel dat het ge­lijk zou moe­ten zijn. Daar­om ben ik gaan kij­ken hoe ik als klei­ne on­der­ne­mer min­der kan gaan be­ta­len, om het ge­lijk te trek­ken.” Ver­steegh hoopt de ogen van po­li­ti­ci te ope­nen. ,,Het zou fijn zijn als de po­li­tiek zich ach­ter de oren krabt. In Ne­der­land zijn mil­joen on­der­ne­mers. Als die al­le­maal gaan doen wat ik nu met Dik­ke Vin­ger ge­daan heb, dan heeft de over­heid een heel groot pro­bleem. Die over­heid gaat mul­ti­na­ti­o­nals niet meer be­las­ting la­ten be­ta­len, want we wil­len een ves­ti­gings­kli­maat heb­ben. Ik vind het span­nend om te zien wat de op­los­sing dan wel wordt. Zie het als een pro­test, want de re­gels zijn schots en scheef. Ik ben voor ge­lij­ke mon­ni­ken, ge­lij­ke kap­pen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.