SUSHI FESTIVAL

Het grootst van Eu­ro­pa. Dat is Sushi Festival Rot­ter­dam, dit week­end voor het eerst in Ahoy met tien­dui­zend en­thou­si­as­te­lin­gen.

Metro Holland (Rotterdam) - - Uit In Rotterdam - Ont­dek meer fes­ti­vals in Rot­ter­dam op www.rot­ter­dam­fes­ti­vals.nl.

Vo­rig jaar was de eer­ste edi­tie van het In­ter­na­ti­o­nal Sushi Festival in Am­ster­dam. “Dat was een over­wel­di­gend suc­ces”, ver­telt Omar Fi­az die sa­men met Mar­tijn En­ke­laar het eve­ne­ment or­ga­ni­seert. “Maar we merk­ten dat er wel heel erg veel men­sen uit Rot­ter­dam en om­ge­ving kwa­men. En nog meer men­sen uit Bra­bant. We zijn ook niet voor niets een ‘In­ter­na­ti­o­nal Sushi Festival’. We heb­ben meer dan vijf­hon­derd­vijf­tig bui­ten­lan­ders op be­zoek, waar­van twee­hon­derd uit Bel­gië, maar ook uit an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den, Ja­pan, Chi­na, Ve­ne­zu­e­la, Bra­zi­lië, In­do­ne­sië, Sa­oe­di-Ara­bië, Zuid-Afri­ka en de Ver­e­nig­de Sta­ten.” De be­lang­stel­ling is sinds vo­rig jaar al­leen maar toe­ge­no­men. “We zijn het groot­ste Fa­ce­boo­ke­ve­ne­ment in zijn soort met 96.000 ge­re­gi­streer­de be­zoe­kers.” Het ge­heim van sushi is vol­gens Fi­az het ex­clu­sie­ve en cre­a­tie­ve ka­rak­ter. “Dat cu­li­nai­re in de vorm van een hap­je waar­over is na­ge­dacht en met zorg be­reid, dat is be­lang­rijk.”

Drie­kwart van de be­zoe­kers is vrouw met een ge­mid­del­de leef­tijd van 28,5 jaar. “Van de tren­ding sus­hi­pro­duc­ten val­len veel vrou­wen bij­na flauw van en­thou­si­as­me”, weet Fi­az. Een goed voor­beeld daar­van zijn nieu­we sus­hi­cre­a­ties in de vorm van een do­nut, piz­za, ta­co, bur­ger en bur­ri­to.

“Veel vrou­wen ma­ken er ook fo­to’s van. De ba­sis van zo’n bur­ger is rijst in de vorm van een brood­je met zalm en zee­wier er om­heen om het vast te hou­den. De piz­za wordt echt in pun­ten ge­sne­den.”

Ook de Poké bowl, Oko­no­miy­a­ki ( Ja­pan­se pan­nen­koe­ken), oes­ters, sus­hilol­lies en sus­hi­ca­ke, Ja­pan­se whis­ky en cock­tails ver­ho­gen de feest­vreug­de.

Be­hal­ve de lang­ste sus­hi­bar van Eu­ro­pa in de vorm van een lo­pen­de band, veel zit­plaat­sen op meer­de­re plei­nen en food­trucks, biedt het festival on­der meer een Ja­pan­se kunst­ex­po­si­tie, ka­ra­o­ke, gei­sha’s, goo­che­laars, li­ve­mu­ziek, dj’s, hang­mat­ten en work­shops. De groot­ste hal van Ahoy is in ge­bruik, maar die is ver­ras­send in­tiem en ge­zel­lig ge­maakt, bij­voor­beeld met Ja­pan­se lam­pi­on­nen. Zit­plaats is er ook in een mi­ni-reu­zen­rad waar acht­tien men­sen in kun­nen. Er is ook een markt­straat met bon­sai­boom­pjes en ke­ra­miek. Daar­naast is er veel aan­dacht voor ge­zond­heid en li­fe­sty­le met bij­voor­beeld Ja­pan­se mas­sa­ge en yo­ga. Fi­az is bij­zon­der blij met Ahoy en

over­weegt vol­gend jaar een nieu­we edi­tie. “In Ahoy is de in­fra­struc­tuur per­fect. Over­al is over na­ge­dacht.” Van de vo­ri­ge edi­tie heeft de or­ga­ni­sa­tie veel ge­leerd. Stands heb­ben nu zo­veel in­ge­kocht, dat ze niet uit­ver­kocht ra­ken. Nieuw zijn de tijd­slots die de toe­loop van be­zoe­kers veel be­ter sprei­den. Je koopt nu een en­tree­kaart­je met een be­paal­de aan­vangs­tijd, maar daar­na kun je zo­lang blij­ven als je wilt. De er­va­ring leert dat men­sen ge­mid­deld zo’n twee­ën­half uur blij­ven. Fi­az: “We wil­len dat be­zoe­kers er he­le­maal uit zijn, dat ze echt het ge­voel heb­ben dat ze heel er­gens an­ders zijn ge­weest.”

BART CARDNINAAL HUNK DE­SIGN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.