An­ge­la wil­de seks­scè­nes per se zelf doen

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - CONSTANCE VAN AM­STEL c.van.am­stel@tmg.nl

‘Ver­ras­send’ noemt RTL-baas Er­land Gal­jaard de cas­ting van An­ge­la Schijf voor de hoofd­rol van es­cort­girl in de nieu­we dra­ma­se­rie Meis­je van Ple­zier. En in­der­daad, voor vas­te kij­kers van Flik­ken Maas­tricht zal het even wen­nen zijn om hun stoe­re agen­te ‘Eva van Don­gen’ van­af zon­dag in pi­kan­te lin­ge­rie over het scherm te zien rond­dar­te­len. Voor de ac­tri­ce zelf is de keu­ze voor de nieu­we ‘pi­kan­te dra­ma­se­rie’ van RTL en Vi­de­o­land ech­ter niet meer dan een lo­gi­sche. ,,Het komt in Ne­der­land al wei­nig voor dat er zo’n ster­ke vrou­wen­rol ge­schre­ven wordt en dan is dit ook nog eens al­les in één: huis­vrouw turns es­cort. Mijn fan­ta­sie sloeg in ie­der ge­val di­rect op hol!” In de eer­ste af­le­ve­ring heb je al je kle­ren nog aan, maar dat zal in vol­gen­de af­le­ve­rin­gen ze­ker ver­an­de­ren. Zijn naakt­scè­nes nog span­nend voor je? Heel span­nend. Ik ben toch ook ge­woon een vrouw en voor­af denk je dan wel: Je­zus, hoe gaan we dat nou weer doen? Er is in het be­gin zelfs nog ge­spro­ken over een heu­se bo­dy dou­ble, dus ie­mand anders die de ex­pli­cie­te sce­nes voor mij zou doen. Maar daar­van heb ik op een ge­ge­ven mo­ment ge­zegd: zeg dat meis­je maar af. Ik vind dat we maar ge­woon een beet­je nor­maal moe­ten doen over het li­chaam. Bo­ven­dien was ze ge­loof ik 26 en ik ben toch echt een vrouw van 38, dus ik dacht: het is mijn rol, ik doe het zelf. Heb je veel moe­ten la­ten om wel een beet­je in sha­pe te zijn? Nou, ik heb het ge­luk dat ik spor­tief ben en dus als re­de­lijk in sha­pe was, maar ik moet wel be­ken­nen dat ik wel een keer­tje ex­tra naar de yo­ga­s­chool ben ge­weest, ha­ha. Hoe heb je je ver­der voor­be­reid op de rol van high class es­cort­girl? Ik heb met ech­te es­corts ge­spro­ken, dat vond ik niet meer dan lo­gisch. Ik sprak eerst met een da­me die zelf een bu­reau heeft en la­ter ook met vrou­wen uit het werk­veld zelf. En ik kan niet anders zeg­gen dan dat het stuk voor stuk allemaal po­wer­vrou­wen zijn die ik heb ont­moet. Zij hou­den echt van seks, wil­len man­nen ple­zie­ren, hun eigen boon­tjes dop­pen en staan heel erg sterk in hun schoe­nen. Na­tuur­lijk kan ik me ook echt wel voor­stel­len dat er in de­ze in­du­strie ook ge­bie­den zijn die heel anders zijn, maar daar ko­men we niet met de­ze se­rie. De­ze vrou­wen heb­ben echt zelf voor dit werk ge­ko­zen om­dat ze het leuk vin­den. Heb­ben de ont­moe­tin­gen nog voor­oor­de­len ont­kracht die je had? Ja, na­me­lijk dat het niet allemaal kin­ky hoeft te zijn. Het gaat voor­al over het waar­ma­ken van ie­mands fan­ta­sie en dat heeft ook wel iets leuks. Het heeft er­gens ook wel met ac­te­ren te ma­ken, want het gaat over het over­bren­gen van een il­lu­sie. Dat be­te­kent niet eens al­tijd seks, som­mi­ge men­sen wil­len voor­al ge­zel­schap. En ik kan het me ook wel voor­stel­len dat als je een­zaam bent, dat het dan heel fijn is om in het bij­zijn te zijn van een mooie vrouw. Heb je er zelf nog iets van op­ge­sto­ken? Ha­ha, ja­ze­ker! Maar dat houd ik lek­ker voor mij­zelf !

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.