Fo­to ont­roert Ne­der­land

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - MEREL DRIESSEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Je kan ‘m bij­na niet ge­mist heb­ben dit week­end: de fo­to van bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan en ko­ning Wil­lemAlexan­der in de Amsterdamse Jordaan. Op het beeld is te zien hoe de ko­ning de zie­ke bur­ge­mees­ter on­der­steunt. Heel Ne­der­land was ont­roerd.

Ook voor KWF Kan­ker­be­strij­ding is de fo­to van Van der Laan en ko­ning Wil­lemAlexan­der bij­zon­der. „Ik vind het een heel in­druk­wek­ken­de en ont­roe­ren­de fo­to”, ver­telt woord­voer­der Mi­scha Stu­be­nitsky aan Metro. Het beeld be­te­kent niet al­leen iets voor het KWF, maar ook voor de ve­le kan­ker­pa­ti­ën­ten: „De fo­to maakt goed dui­de­lijk hoe ver­schrik­ke­lijk de­ze ziek­te is.”

Er zijn ruim twaalf­dui­zend Ne­der­lan­ders die aan long­kan­ker lij­den. De ziek­te be­hoort tot de vijf meest voor­ko­men­de kan­ker­soor­ten in Ne­der­land. Er is geen kan­ker­soort in Ne­der­land waar zo veel men­sen jaar­lijks aan ster­ven.

Bur­ge­mees­ter Van der Laan gaf eer­der dit jaar in een brief aan al­le Am­ster­dam­mers aan zo lang mo­ge­lijk bur­ge­mees­ter te wil­len blij­ven. Na bij­na acht maan­den is hij nog steeds aan het werk. „Voor veel kan­ker­pa­ti­ën­ten is dat her­ken­baar. On­danks de ver­schrik­ke­lij­ke ziek­te wil­len ze door blij­ven gaan”, al­dus Stu­be­nitsky. „He­laas is dat niet voor ie­der­een te doen. Som­mi­gen lukt het ge­woon­weg niet van­we­ge de be­han­de­lin­gen of om­dat de ziek­te ze echt te zwaar is. Voor ie­der­een is dat an­ders.”

Van der Laan blijft niet al­leen door­wer­ken, hij is ook nog eens heel open over zijn ziek­te. Dat za­gen we on­der an­de­re in Zo­mer­gas­ten. Stu­be­nitsky: „Er zijn pa­ti­ën­ten die het liefst de he­le dag bin­nen blij­ven zit­ten. Maar an­de­ren wil­len er juist weer wel graag over pra­ten.”

In welk sta­di­um Van der Laan nu zit, is niet be­kend. Hij is in be­han­de­ling bij het Van Leeu­wen­hoek­zie­ken­huis. In ju­li zei hij te­gen AT5 dat het moei­lijk gaat. „Het is een rot­ziek­te in een ver­ge­vor­derd sta­di­um. Ik voel me de ene dag be­ter dan de an­de­re dag. Ik hou het zo lang mo­ge­lijk vol. En ik word ge­wel­dig ge­hol­pen, en al die brief­jes zijn zo sup­por­ti­ve en on­der­steu­nend. Ik wil er echt nog een tijd­je zijn.'”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.