1,5 MIL­JOEN BIN­NEN, MO­GE­LIJK TV-AC­TIE

Metro Holland (Rotterdam) - - News - ERIK JONK

„We zijn ont­roerd over de enor­me be­trok­ken­heid van Ne­der­lan­ders bij de slacht­of­fers van de or­kaan op de Ca­ra­ï­ben.” Dat zegt Mer­lijn Stoffels. Zijn or­ga­ni­sa­tie het Ro­de Kruis kon gis­ter­mid­dag mel­den dat Ne­der­land tot nu toe 1,5 mil­joen eu­ro heeft heeft ge­stort op Gi­ro 5125.

Dit gi­ro­num­mer geldt als de na­ti­o­na­le ac­tie van het Ro­de Kruis voor Sint Maar­ten en de an­de­re ei­lan­den die zijn ge­trof­fen door de or­kaan Ir­ma. De 1,5 mil­joen be­te­ken­de een ver­dub­be­ling van het be­drag dat vrij­dag stond.

Het Ro­de Kruis blijft Ne­der­land op­roe­pen om bij te blij­ven dra­gen om meer hulp mo­ge­lijk te ma­ken, door te stor­ten op 5125 of door fond­sen­wer­ven­de ac­ties te or­ga­ni­se­ren.

De op­brengst wordt ge­bruikt om de nood­hulp aan slacht­of­fers op te scha­len. In eer­ste in­staat gaat het dan om schoon drink­wa­ter, voed­sel, dek­zei­len, ten­ten, ge­ne­ra­to­ren en an­de­re nood­hulp­goe­de­ren. De eer­ste nood­hulp kwam dit week­end aan en wordt eerst ver­za­meld op Cur­acao (fo­to). „De si­tu­a­tie is zeer zorg­wek­kend”, stelt Mer­lijn Stoffels.

Er komt naast Gi­ro 5125 mo­ge­lijk een na­ti­o­na­le tv-ac­tie om geld in te za­me­len voor Sint-Maar­ten, Sa­ba en Sint-Eusta­ti­us. Het Ro­de Kruis praat vandaag met de NPO over de mo­ge­lijk­he­den. Dan is er waar­schijn­lijk een goed beeld van de scha­de en de be­hoef­ten op de ei­lan­den.

Ro­de Kruis-di­rec­teur Gijs de Vries: „Eerst moe­ten we kij­ken of er een ac­tie komt, daar­na is de vraag wan­neer. Zo­iets heeft tijd no­dig.”

De hulp­goe­de­ren die nu rich­ting ramp­ge­bied gaan zijn van­uit 5125 zijn ge­fi­nan­cierd. Het Ro­de Kruis heeft al uit­ge­spro­ken dat mil­joe­nen no­dig zijn om de hulp te kun­nen bie­den die no­dig is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.