Strand moet weer schoon na zo­mer

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Er zijn maar wei­nig plaat­sen op de we­reld waar je je zo één kunt voe­len met de na­tuur als op het strand. Ten­min­ste, als je niet voort­du­rend wordt ge­con­fron­teerd met zwerf­af­val. Dat vin­den ook Eco­ver, Plas­tic Wha­le en Was­teBoards. Op 16 sep­tem­ber in Sche­ve­nin­gen bun­de­len zij daar­om krach­ten voor de Af­ter Sum­mer Beach Clea­nup.

Sa­men met zo­veel mo­ge­lijk Ne­der­lan­ders wil­len zij het Sche­ve­ning­se strand - en dus de Noord­zee ver­los­sen van al het plas­tic dat daar de­ze zo­mer is ach­ter­ge­la­ten. Want als we niets doen om de aar­de schoon te hou­den, dan be­vat­ten on­ze oce­a­nen in het jaar 2050 meer ge­wicht aan plas­tic dan aan vis. De­ge­ne die tij­dens de beach clea­nup het mees­te plas­tic ver­za­melt, wint een ska­te­board ge­maakt van ge­bruik­te plas­tic dop­pen.

Op dit mo­ment wor­den er ge­mid­deld 20.000 plas­tic fles­sen per se­con­de ge­maakt waar­van een groot ge­deel­te in on­ze oce­a­nen, ri­vie­ren, en op on­ze stran­den be­landt.

Plas­tic af­val wordt ge­zien als een weg­werp­ma­te­ri­aal zon­der waar­de, ter­wijl je er ook nieu­we pro­duc­ten van kunt ma­ken zon­der een nieu­we pro­duc­tie­stroom van plas­tic te star­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.