Dit we­ten we al over de gloed­nieu­we iPho­ne 8

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

(Di­gi­tal Sin­gle Lens Re­flex), in­clu­sief scherp­te­diep­te effect. Ide­aal voor sel­fies: er zijn 5 in­ge­bouw­de licht­ef­fec­ten (Con­tour Light, Na­tu­ral Light, Sta­ge Light, Sta­ge Light Mo­no en Stu­dio Light). Waar­schijn­lijk werkt de flits voor ie­de­re set­ting an­ders. Fil­men doe je met de nieu­we iPho­ne 8 in 4K. Kijk, daar wor­den we blij van! Ge­zichts­her­ken­ning Ap­ple wil al lan­ger aan de slag met fa­ci­al ex­pres­si­ons en ge­zichts­her­ken­ning, en het lijkt er­op dat de­ze iPho­ne die func­tie gaat be­zit­ten. In de ge­lek­te iOS 11 co­de zijn na­me­lijk aan­wij­zin­gen ge­von­den voor ‘Fa­ce ID’. Mis­schien her­ken je de­ze si­tu­a­tie: je leest net lek­ker een ar­ti­kel­tje on­li­ne en in­eens dimt je scherm. Nou, de nieu­we iPho­ne ‘weet’ straks wan­neer je naar je scherm kijkt. Gaat Fa­ce ID het hui­di­ge Touch ID ver­van­gen? Als de ho­me but­ton niet meer aan­we­zig is, dan zal Ap­ple met een al­ter­na­tief moe­ten ko­men. Dat kan zo­maar in de vorm van Fa­ce ID zijn. Ge­a­ni­meer­de emo­ji’s: ani­mo­ji En dan heb­ben we het niet over de Emo­ji Mo­vie. Het schijnt dat je straks via iMes­sa­ge ge­bruik kan ma­ken van ge­a­ni­meer­de 3D emo­ji’s. Ook hier komt de ge­zichts­her­ken­ning weer te­rug: de ani­mo­ji’s re­a­ge­ren op jouw ge­zicht en/of doen de­ze na. Reu­ze be­nieuwd hoe dat er­uit gaat zien!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.