Star­ters­baan ver­momd als sta­ge le­vert vaak niets op

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Sta­ge­lo­pen na je af­stu­de­ren om aan een baan te ko­men: het le­vert én wei­nig geld op én de kans op een baan is ook nog eens ui­terst klein. Hoe­veel eeu­wi­ge sta­gi­airs zit­ten er ei­gen­lijk tus­sen de Metro-le­zers? Nou, 14 pro­cent, we­ten we sinds de Metro-en­quê­te, in­ge­vuld door 286 jon­ge­ren tus­sen de 20 en 22 jaar.

Van de jon­ge­ren uit ons on­der­zoek zegt 14 pro­cent na hun af­stu­de­ren als sta­gi­air aan de slag te zijn ge­gaan. Een fe­no­meen waar­op wei­nig zicht is. Es­ther Crab­ben­dam van FNV Jong houdt de vin­ger aan de pols als het om een star­ters­baan-ver­momd-als-sta­ge­plek gaat. Het stand­punt van de jon­ge­ren­vak­bond is dui­de­lijk: „Sta­ge loop je tij­dens een stu­die, niet er­na.”

Voor­als­nog mag ge­di­plo­meerd sta­ge­lo­pen wel, mits de sta­gi­air ook echt leert en niet vol­le bak mee­draait in het be­drijf. Op dat punt gaat het nog wel­eens mis. Het meld­punt sta­ge­mis­bruik van FNV Jong, nu twee jaar ‘in be­drijf ’ en van meet af aan druk be­zocht, krijgt één mel­ding per dag bin­nen. „Daar­uit blijkt on­der an­de­re dat jon­ge­ren zich ge­dwon­gen voe­len om een sta­ge te aan­vaar­den, ook al zijn ze klaar voor hun eer­ste baan”, zegt Crab­ben­dam. „In­mid­dels is de sta­ge een soort tus­sen­fa­se tus­sen af­stu­de­ren en een ech­te baan. En het leidt vaak niet eens tot be­taald werk.”

De Metro-en­quê­te on­der­steunt Crab­ben­dams uit­spraak: 6 pro­cent heeft er een vast con­tract aan over­ge­hou­den, 13 pro­cent een kort­du­rend con­tract met ver­len­ging, 18 pro­cent slechts één kort con­tract en 63 hield er he­le­maal geen con­tract aan over.

Ove­ri­gens is een be­drijf niet ver­plicht sta­gi­airs te be­ta­len: het le­ren staat voor­op. Dat geldt ook voor 46 pro­cent van de on­der­vraag­den, die zegt het pri­ma te vin­den om on­be­taald sta­ge te lo­pen als die leer­zaam is. Daar staat te­gen­over dat 34 pro­cent on­be­taald sta­ge lo­pen uitbuiting vindt. Ove­ri­gens loopt 39 pro­cent van de on­der­vraag­den on­be­taald sta­ge, te­gen­over 29 pro­cent met een sta­ge­ver­goe­ding, van ge­mid­deld 200 eu­ro per maand.

72 pro­cent kan niet rond­ko­men van de ge­mid­del­de sta­ge­ver­goe­ding van 200 eu­ro, en daar­om heeft 66 pro­cent in het week­end een bij­baan. 41 pro­cent leent van Dienst Uit­voe­ring On­der­wijs (DUO) bij om de eind­jes aan el­kaar te kno­pen. Loop je na je op­lei­ding sta­ge, dan kan dat laat­ste niet en ben je af­han­ke­lijk van ou­ders, spaar­geld of ge­woon kei­hard ze­ven da­gen per week door­buf­fe­len. Van de mel­ders bij FNV Jong hoort Crab­ben­dam voor­al dat laat­ste vaak: „We ho­ren hier vaak stu­den­ten zeg­gen dat ze het niet meer trek­ken. Ga maar na: vier da­gen per week sta­ge lo­pen, één tot twee da­gen per week naar school en geen stu­die­fi­nan­cie­ring meer. Dus wer­ken moet. Ze zijn er de he­le week van ’s och­tends vroeg tot ’s avonds laat druk mee.”

Er is, kort­om, be­hoef­te aan dui­de­lijk­heid, re­gels en con­tro­le op de na­le­ving er­van. Wel­is­waar kan de In­spec­tie So­ci­a­le Za­ken en Werk­ge­le­gen­heid uit­zoe­ken of er spra­ke is van mis­stan­den, maar al­leen als de ‘mis­bruik­te’ sta­gi­air zelf mel­ding doet. Dat mag sinds kort ook ano­niem, al kan de In­spec­tie niet ga­ran­de­ren dat de mel­der ge­du­ren­de het he­le on­der­zoek ano­niem blijft. Met als re­sul­taat slechts en­ke­le tien­tal­len mel­din­gen van sta­ge­mis­bruik per jaar. „De drem­pel om mel­ding te doen bij de In­spec­tie is hoog”, be­aamt Crab­ben­dam. „Nie­mand wil die sta­gi­air zijn die zijn baas er­bij ge­lapt heeft.”

En o ja, 58 pro­cent haalt kof­fie zon­der mor­ren. Maar dat schijnt er­bij te ho­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.