Fey­en­oord droomt van ma­gi­sche avond te­gen Ci­ty

De Fey­en­oord­sup­por­ters en de ho­re­ca ma­ken zich klaar voor de eer­ste van zes wed­strij­den in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - JOB HALKES j.halkes@tmg.nl

Na 14 jaar en 10 maanden wach­ten mag Fey­en­oord van­avond weer aan­tre­den in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Man­ches­ter Ci­ty is de te­gen­stan­der en Rot­ter­dam kan niet wach­ten tot de af­trap. Sup­por­ters en de ho­re­ca ma­ken zich op voor een prach­ti­ge dag.

„Ik heb met­een kaar­ten be­steld toen de ver­koop van start ging. Mijn zwa­ger en ik wil­len geen se­con­de mis­sen”, ver­telt Re­né Vliet. „We heb­ben hier ja­ren op moe­ten wach­ten en het is prach­tig dat Fey­en­oord weer op het hoog­ste po­di­um mag schit­te­ren.” Het idee dat de Cham­pi­ons Le­a­gue-hym­ne van­avond door De Kuip zal schal­len be­zorgt hem nu al kip­pen­vel. „Het is het hoog­ste po­di­um dat er is.” Vliet hoopt op een ge­lijk­spel. „Man­ches­ter Ci­ty is een ge­wel­di­ge ploeg, maar met hard wer­ken moe­ten we de boel toch dicht kun­nen hou­den en ho­pen op een punt. Of mis­schien zit er wel een stunt in, kijk maar naar vo­rig jaar te­gen Man­ches­ter Uni­ted.”

Na het kam­pi­oen­schap, dat groots werd ge­vierd in de stad, is ook Rik Pe­ters klaar voor van­avond. „Fey­en­oord moet de Eu­ro­pe­se eer van Ne­der­land gaan red­den, want in Am­ster­dam en Eind­ho­ven ver­za­ken ze dit jaar een beet­je.” Ook hij droomt stie­kem van een stunt te­gen Ci­ty. „Een punt­je of mis­schien wel drie zou wel lek­ker zijn. Der­de wor­den in de pou­le zou al knap zijn.” Dat Ni­co­lai Jør­gen­sen ont­breekt, is vol­gens Rik wel een ader­la­ting. „Aan de an­de­re kant, Kra­mer ken­nen ze niet in En­ge­land. Wie weet werkt dat in ons voor­deel.”

Ri­car­do Bels hoopt ook op een stunt van zijn clup­pie. „Ik heb he­laas geen kaar­ten, maar ik ga met vrien­den in de stad kij­ken. We heb­ben niet echt

‘Man­ches­ter Ci­ty is een ge­wel­di­ge ploeg, maar met hard wer­ken moe­ten we de boel toch dicht kun­nen hou­den en ho­pen op een punt.’ Rik Pe­ters

een vas­te plek, maar we gaan ge­woon naar waar het ge­zel­lig is.” Hij heeft in ie­der ge­val don­der­dag vrij­ge­no­men van zijn werk. „Want of we nu win­nen of ver­lie­zen, er is al­tijd een re­den om een drank­je te doen, ha­ha. Laat Ci­ty nu maar ko­men.”

Ook de kroe­gen in de stad be­rei­den zich voor op een mooie avond. Zo gaan bij di­ver­se za­ken op het Stad­huis­plein de deu­ren van­mid­dag al open voor een feest­je. „Wij zet­ten scher­men neer in de Ski­hut en ca­fé De Beurs”, ver­telt Danielle Blom van Sfeer­ho­re­ca. „Het feest be­gint bij ons ’s mid­dags om 14.00 uur al. Met een dj en een bui­ten­bar gaan we het ge­zel­lig ma­ken. En na­tuur­lijk han­gen we de Fey­en­oord­vlag­gen uit. We zet­ten al­les klaar om het men­sen naar de zin te ma­ken.”

Naast het Stad­huis­plein kun je ook in de Ou­de Ha­ven te­recht om de wed­strijd te be­kij­ken. Plan C zet een groot scherm neer voor de sup­por­ters die geen kaartje heb­ben we­ten te be­mach­ti­gen. Ca­fé de Ou­de Sluis in Delf­sha­ven heeft ook een spe­ci­aal eve­ne­ment, waar­bij sup­por­ters ge­zel­lig on­der het ge­not van een drank­je kun­nen kij­ken op een van de scher­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.