Hoe ziet jouw thuis­werk­plek er­uit?

Wie wil er niet af en toe een dag­je thuis­wer­ken? Wij Ne­der­lan­ders vin­den het heer­lijk!

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - HESTER RAMAKER

Ne­der­lan­ders hech­ten veel waar­de aan thuis­wer­ken. Maar liefst 36 pro­cent van de Ne­der­land­se werk­ne­mers vindt de mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken een van de be­lang­rijk­ste on­der­de­len als het gaat om flexi­bi­li­teit op de werk­vloer. Dat blijkt uit on­der­zoek van Man­po­werGroup So­lu­ti­ons on­der 14.000 werk­ne­mers naar flexi­bi­li­teit op het werk.

„De di­gi­ta­le mid­de­len zijn er en de voor­de­len van deels thuis­wer­ken zijn be­we­zen”, al­dus An­na­bel­le Hagoort, Ma­na­ging Di­rec­tor van Man­po­werGroup So­lu­ti­ons. „We zien ook dat werk­ge­vers hier op an­ti­ci­pe­ren, ze­ker in de hui­di­ge ar­beids­markt waar het steeds be­lang­rij­ker wordt om het juis­te ta­lent aan je or­ga­ni­sa­tie te bin­den.”

Me­tro vroeg jul­lie naar de mooi­ste thuis­werk­plek­ken. Een greep uit de re­ac­ties. De soor­ten van flexi­bi­li­teit waar waar­de aan wordt ge­hecht zijn:

De mo­ge­lijk­heid tot part­ti­me of 1 full­ti­me thuis­wer­ken (36 pro­cent) Het zelf kun­nen in­plan­nen van de 2 werk­week (21 pro­cent) Flexi­be­le aan­komst- en ver­trek­tij­den 3 (14 pro­cent) 4 Kor­te­re werk­week met min­der werk­da­gen maar met lan­ge­re werk­tij­den per dag (13 pro­cent) 5 Ver­lof om zorg­re­de­nen (6 pro­cent) Mo­ge­lijk­heid tot lang­du­rig on­be­taald 6 ver­lof/sab­ba­ti­cal (5 pro­cent) Mo­ge­lijk­heid tot lang­du­rig be­taald 7 ver­lof (5 pro­cent)

ARJANNE BO­VEN „In­mid­dels heb ik een kan­toor, maar ik werk nog steeds af en toe thuis. Ik ben on­der meer web­de­sig­ner en ap­p­de­sig­ner en ik maak al­tijd een rom­mel­tje van m'n bu­reau. Aan het ein­de van de dag ruim ik het weer op, zo­dat ik de vol­gen­de dag...

CHARLOTTE MEINDERSMA „Ik ben ju­rist en dit is mijn 'kan­toor'. Ei­gen­lijk is het mijn twee­de huis en zo ge­bruik ik het ook, zo­als je goed kunt zien. Hoe­wel, van­daag is mis­schien wel mijn meest rom­me­li­ge dag ooit.”

SUUS VAN DER VEER „Dit is mijn thuis­werk­plek: lek­ker schoon, fris en net­jes! An­ders kan ik echt niet wer­ken. Er lig­gen al­tijd no­ti­tie­boe­ken naast m'n lap­top, ik doe mu­ziek in en dan kan ik lek­ker schrij­ven aan mijn blog!”

MA­RIE­KE VAN DULMEN ,,Een must voor mij is een lek­ker warm vest en in de win­ter zit ik zelfs in een slaap­zak als ik veel foto's heb om na te be­wer­ken!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.