JORRIT IS DRONEPILOOT OP SET VAN GA­ME OF THRONES

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De ene keer sta je op de set van Ga­me of Thrones, de an­de­re keer ben je weer hard aan het bou­wen om de nieuw­ste, bes­te en meest in­no­va­tie­ve dro­nes om de markt te bren­gen. Jorrit Lin­ders heeft een bij­zon­der be­roep: hij is dronepiloot.

Zijn baan is ei­gen­lijk een beet­je uit nood­zaak ont­staan. „Ik ben vroe­ger ooit be­gon­nen met het vlie­gen van dro­nes”, ver­telt hij. Hij vliegt voor een an­der be­drijf, waar ze de dro­nes zelf in el­kaar knut­se­len. „Er was niks te koop. Toen zijn we zelf plat­for­men gaan ma­ken en over de he­le we­reld gaan ver­ko­pen.” Dat blijkt een gat in de markt te zijn.

Een bij­zon­der mo­ment was toch wel dat Lin­ders op de set van Ga­me of Thrones be­land­de. De za­ken van Lin­ders be­drijf gaan goed en een eer­de­re klant uit IJs­land kan een pro­duc­tie­klus niet aan­ne­men. Dus wordt Lin­ders in­ge­scha­keld. „Hij kreeg een aan­vraag van Ga­me of Thrones, maar was op dat mo­ment niet be­schik­baar en hij had hulp no­dig. Wij heb­ben de par­tij ui­t­ein­de­lijk ge­as­sis­teerd bij de pro­duc­tie en op die ma­nier de op­dracht over­ge­no­men.”

En dan, dan heb je een van de hoogst haal­ba­re pro­duc­ties ge­daan. Gaat het bal­le­tje dan au­to­ma­tisch rol­len? „Het werk gaat daar­na ge­woon door. We heb­ben wel veel pu­bli­ci­teit ge­had en voor ons is het heel goed dat ons ap­pa­ra­tuur is ge­bruikt. Het heeft ge­pres­teerd en het vol­ge­hou­den, on­danks de ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den van kou en wind. Dat is heel hef­tig voor het ma­te­ri­aal en nu een su­per­goed vi­si­te­kaart­je. Als ie­mand vraagt wat we kun­nen, heb­ben we aan één woord ge­noeg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.