ALEXAN­DER LAAT JE HE­LE­MAAL WEGDROMEN IN VIRTUAL REALITY

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Als men­sen Alexan­der Ba­ra­nov (28) op een feest­je of bor­rel vra­gen wat hij nou ei­gen­lijk doet, ant­woordt hij: ik ben pro­gram­meur. „Ik houd ’t het liefst su­per­sim­pel.” Als ze door­vra­gen, weidt hij vol en­thou­si­as­me uit over wat-ie pre­cies doet bij Ca­pi­to­laVR, het Am­ster­dam­se be­drijf dat na ve­le suc­ces­vol­le cam­pag­nes en pro­jec­ten ook in het bui­ten­land geen on­be­ken­de meer is.

„Ik maak nor­ma­le, maar ook Virtual Reality en Aug­men­ted Reality apps.” Waar de een het cre­ë­ren van een to­taal nieu­we we­reld is (VR), is de an­der het pro­jec­te­ren van ’een ex­tra laag­je’ op de be­staan­de we­reld. „En dan is er ook nog Mixed Reality, een com­bi­na­tie van bei­de.”

Alexan­der stu­deer­de Tech­ni­sche In­for­ma­ti­ca aan de Ho­ge­school van Am­ster­dam en liep daar­na sta­ge bij Ca­pi­to­laVR. „Ik had het ge­luk bij een leuk be­drijf te­recht te ko­men waar ze waar­deer­den wat ik deed en kon.” Hij kreeg een baan aan­ge­bo­den en werkt er nu an­der­half jaar, waar­bij geen en­ke­le dag het­zelf­de is. „Het leu­ke zijn de op­drach­ten uit al­ler­lei hoe­ken, van gro­te be­drij­ven tot over­heid. Je moet over­al en voor al­les in­zet­baar kun­nen zijn.”

Zijn mooi­ste pro­ject tot nu toe? Zijn ogen, die met gro­te re­gel­maat ach­ter de gro­te VR-bril ver­dwij­nen, be­gin­nen te glun­de­ren. Geen twij­fel mo­ge­lijk: de Do­ri­tos VR Batt­le. Voor het chips­merk maak­te het team een com­pu­ter­ga­me in VR voor on­der an­de­re vlog­gers. Het doel: zo­veel mo­ge­lijk chips pak­ken en de gru­we­lij­ke mon­sters ont­wij­ken. „Het was hi­la­risch”, blikt de pro­gram­meur te­rug, „ze spron­gen hoog de lucht in en rol­den over de grond, zo echt was het.”

Hij weet dat een pro­ject in de vir­tu­e­le re­a­li­teit goed is ge­lukt, wan­neer je even ’he­le­maal weg bent’. „Als je dan met de bril en head­set op to­taal bent af­ge­slo­ten van de om­ge­ving en je com­pleet ver­geet waar je bent.” Ook al maakt hij de pro­gram­ma’s en apps zelf, toch is hij tel­kens weer ver­rast door al­les wat hij in VR te­gen­komt, waar­schijn­lijk an­ders dan een schrij­ver die zijn ei­gen boek leest. „Het blijft el­ke keer weer een ech­te be­le­ving en dat geeft een su­per­leuk ge­voel.” Hij is nog geen mil­jo­nair, ver­klapt hij, maar er is ze­ker een pri­ma bo­ter­ham mee te ver­die­nen. „Maar daar doe ik het niet al­leen voor, hoor, het werk is ge­woon heel vet.”

VR wordt ook ge­bruikt voor het over­win­nen van ang­sten. Zo zijn er vlieg­tui­gapps om vlieg­angst te over­win­nen en is ook een keer een vir­tu­e­le Eif­fel­to­ren ge­maakt. „Men­sen met hoog­te­vrees kun­nen die dan be­klim­men en tel­kens een trap­je ho­ger gaan, en ho­ger, en…” Alexan­der, ook gek op ga­men („Guild Wars 2 is mijn fa­vo­riet van dit mo­ment”), twij­felt even over wel­ke re­a­li­teit hij ei­gen­lijk het mooi­ste vindt. Ui­t­ein­de­lijk toch wel de ech­te, „maar het is net als met een goed boek, soms is het fijn om je­zelf even te kun­nen ver­lie­zen in een an­de­re we­reld.”

Hij weet al wel wat hij nog wel­eens in VR zou wil­len ma­ken, wrijft-ie zich­zelf al ver­heugd in zijn han­den. „Ik ben een echt ok­to­ber­kind­je…” En in ok­to­ber is het na­tuur­lijk Hal­lo­ween. „Ik zou een ziek soort spook­huis in VR wil­len ma­ken, dat men­sen zich echt he­le­maal ka­pot schrik­ken!” Want stie­kem houdt ie­der­een wel een beet­je van die kick van kei­hard ge­cho­queerd wor­den toch? zo be­sluit hij, „en dat kan echt le­vens­echt in Virtual Reality!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.