1

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Of je nu een ap­pje stuurt, een se­rie kijkt via Net­flix, in­checkt met je ov­chip­kaart of de lift pakt in plaats van de trap: co­de zorgt er­voor dat het werkt. Het ver­telt de com­pu­ters ach­ter al de­ze tech­no­lo­gie wat er moet ge­beu­ren als jij bij­voor­beeld op een knop­je duwt. Om een com­pu­ter een op­dracht te ge­ven, kan je ver­schil­len­de ta­len ge­brui­ken. De­ze pro­gram­meer­ta­len zijn te zien als een set re­gels (op­ge­bouwd • Je hoeft géén IT-nerd te zijn om te kun­nen pro­gram­me­ren. • Je hoeft géén IT-ge­re­la­teer­de stu­die te vol­gen om te kun­nen pro­gram­me­ren. • Le­ren pro­gram­me­ren is niet al­leen voor men­sen met de am­bi­tie om de­vel­o­per te wor­den en het be­te­kent ook niet dat je di­rect in­ge­wik­kel­de pro­gram­ma’s moet gaan schrij­ven. Waar­om dan le­ren pro­gram­me­ren? Het bied je in­zicht in de ach­ter­kant van ap­pa­ra­ten. Je leert be­grij­pen waar­om tech­no­lo­gie werkt zo­als het werkt en het leert je za­ken lo­gisch en stap voor stap te be­na­de­ren. De­ze ken­nis is ver­vol­gens ex­treem nut­tig wan­neer je op zoek gaat naar een baan. De mees­te be­drij­ven staan te sprin­gen om goe­de IT-pro­fes­si­o­nals, dus het biedt mooie baan­per­spec­tie­ven. Maar ook als je zelf ni­ét de IT in wilt, is de kans groot dat je tij­dens je werk wél in aan­ra­king komt met tech­no­lo­gie en met col­le­ga’s van de IT-af­de­ling. Re­den ge­noeg dus om je een beet­je te ver­die­pen in je toe­kom­sti­ge werk­om­ge­ving. Hoe pak je het aan? • Stel je­zelf de vraag wat je graag wilt le­ren. Zo­als eer­der ge­zegd heeft ie­de­re

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.