Help, za­ter­dag be­gint het ein­de der tij­den

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina -

heeft en een po­si­tie bo­ven de maan en on­der de ne­gen ster­ren van het ster­ren­beeld leeuw en de drie pla­ne­ten Mars, Ve­nus en Mer­cu­ri­us (twaalf ster­ren in to­taal). Ju­pi­ter zal zich door het ster­ren­beeld maagd be­we­gen en er­uit ko­men, als bij een ge­boor­te.

NASA-we­ten­schap­per Da­vid Mor­ri­son haalt de voor­spel­ling van Meade on­der­uit door te stel­len dat de pla­neet Ni­bi­ru zicht­baar zou moe­ten zijn als die nu al op de aar­de zou af­ste­ve­nen. „De pla­neet zou al de baan van Mars ge­kruist moe­ten heb­ben. En als het klopt dat hij om de 3.600 jaar pas­seert, zou dat een ef­fect ge­had moe­ten heb­ben op ons zon­ne­stel­sel. Een he­mel­li­chaam met een der­ge­lij­ke mas­sa zou met zijn zwaar­te­kracht al de ba­nen van de an­de­re pla­ne­ten be­ïn­vloed heb­ben. Het is bo­ven­dien heel vreemd dat het ob­ject geen sta­bie­le baan zou aan­hou­den maar in het wil­de weg zou rond­vlie­gen.”

Ook bin­nen de chris­te­lij­ke ge­meen­schap hoeft Meade niet op steun te re­ke­nen. Ster­ker nog, pre­di­ker Ed Stet­zer maakt ge­hakt van zijn the­o­rie. „Ge­tal­len zijn in de bij­bel sym­bo­lisch be­doeld, maar niet om voor­spel­lin­gen te doen. Ik ge­loof dat Je­zus ooit te­rug­keert op aar­de om or­de op za­ken te stel­len. Maar al­leen hij weet op wel­ke da­tum dat ge­beurt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.