Sym­bool voor strijd

Metro Holland (Rotterdam) - - News - JASPER KARS

Col­le­ga-po­li­ti­ci, BN’ers en min­der be­ken­den: ze be­tuig­den mas­saal steun aan de Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan, die maan­dag be­kend­maak­te te stop­pen met wer­ken van­we­ge zijn ziek­te long­kan­ker. De moe­di­ge Van der Laan groei­de in de af­ge­lo­pen maanden uit tot een sym­bool voor de strijd te­gen kan­ker. Door ver­der te gaan met zijn zwa­re baan, die van bur­ger­va­der van de groot­ste stad van Ne­der­land, oogst­te hij veel be­won­de­ring.

„Ver­ant­woor­de­lijk­heid is toch wel mijn bij­naam. Ik denk dat de over­maat aan ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel mij met de pap­le­pel is in­ge­go­ten”, zo ant­woord­de hij op de vraag of hij niet had moe­ten stop­pen toen hij de ern­sti­ge dia­gno­se long­kan­ker kreeg, tij­dens een emotionele uit­zen­ding van Zo­mer­gas­ten.

An­ne Ma­rie van Veen uit Zwol­le is ook long­kan­ker­pa­tien­te. Ze klaag­de vo­rig jaar de ta­baks­in­du­strie aan. „Ik vind het fan­tas­tisch dat Van der Laan door­ging met wer­ken, heel goed dat een kan­ker­pa­tient vol kan mee­draai­en in de maat­schap­pij. Zo­lang het mo­ge­lijk is en het kan naast de be­han­de­ling. Want dat is voor ie­der­een ver­schil­lend.”

Vier jaar geleden werd bij Van der Laan pros­taat­kan­ker ge­con­sta­teerd. De be­han­de­ling was suc­ces­vol en tot ja­nu­a­ri 2017 kan de bur­ge­mees­ter full­ti­me ver­der met zijn zo ge­lief­de ambt. Toch leeft Van der Laan, zo­als veel kan­ker­pa­ti­ën­ten, met de gro­te angst dat de ziek­te ooit te­rug zal ko­men. Als dat in ja­nu­a­ri van dit jaar ook daad­wer­ke­lijk het ge­val blijkt, is de klap enorm. De erg­ste angst is wer­ke­lijk­heid ge­wor­den en dit keer is het ter­mi­naal.

„Ik heb ge­leerd om niet meer met angst te le­ven, dan word ik gek”, zo ver­telt An­ne Ma­rie van Veen over haar ei­gen ziek­te. Dat be­ken­de Ne­der­lan­ders als Johan Cruijff en Eber­hard van der Laan te ma­ken kre­gen met (long)kan­ker zorg­de voor meer be­wust­wor­ding, maar per­soon­lijk hoeft ze er niet con­stant over te ho­ren. „Daar wil ik niet te veel aan den­ken, ik heb de af­ge­lo­pen tijd lot­ge­no­ten ver­lo­ren. Ik heb ge­leerd om er niet el­ke dag bij stil te staan, daar heeft nie­mand wat aan. De keer­zij­de is ech­ter dat er een ein­de aan kan ko­men.”

Hoewel hij vrij open­har­tig is tij­dens de Zo­mer­gas­ten-uit­zen­ding, gaf de zie­ke bur­ger­va­der aan niet al­tijd mak­ke­lijk te pra­ten over zijn ziek­te: „Je hebt men­sen die er goed over na­den­ken en som­mi­gen die dat niet doen. Ik hoor bij de laat­ste groep.” Van der Laan gaf aan dat er geen „al­ge­me­ne re­cep­ten” zijn voor het om­gaan met een vre­se­lij­ke ziek­te als kan­ker. „Met mijn fa­mi­lie kan ik er wel over pra­ten.”

An­ne Ma­rie van Veen heeft be­won­de­ring voor het feit dat de Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter open is over zijn ziek­te. Ze­ker om­dat hij long­kan­ker heeft. „Het is goed dat hij hier eer­lijk over is ge­weest, dit kan ook hel­pen om het stig­ma dat nog al­tijd aan long­kan­ker kleeft te ver­min­de­ren.”

Net zo­als de Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter en An­ne Ma­rie van Veen zijn er nog twaalf­dui­zend an­de­re Ne­der­lan­ders die ook lij­den aan de ziek­te. Het is daar­mee de do­de­lijk­ste kan­ker­vorm in ons land.

‘Ik heb ge­leerd om niet meer met angst te le­ven, dan word ik gek.’ An­ne Ma­rie van Veen

VEEL STEUN VOOR EBER­HARD VAN DER LAAN, BUR­GE­MEES­TER VAN AM­STER­DAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.