Vrou­wen gaan de uit­da­ging aan om te plas­sen als ’n vent

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

nier dui­de­lijk ma­ken dat een der­ge­lij­ke ac­tie fy­siek on­mo­ge­lijk is, zeer on­hy­gi­ë­nisch en je ook nog een boe­te voor naakt­lo­pen ris­keert om­dat je met je blo­te kont op je hur­ken zicht­baar bent voor langs­lo­pend Am­ster­dam”, be­re­de­neert Maai­ke.

„Daar waar mijn moe­der­tje 60 jaar geleden een broe­ken­feest hield om een broek te mo­gen dra­gen, zeg ik nu: we gaan voor een lu­die­ke wild­plas­ac­tie van zo­veel mo­ge­lijk vrou­wen. Dit on­der het mom van ’wij heb­ben het recht om te plas­sen, met be­houd van on­ze waar­dig­heid’.”

Maai­ke meent dat een plastui­tje ook geen goe­de op­tie is. „Het kost geld, is niet te doen zon­der plas langs je be­nen, je moet je broek ge­heel la­ten zak­ken en het is on­dui­de­lijk waar het af­val moe­ten wor­den ge­la­ten”, stelt zij. „Wij wor­den hier­mee ge­acht te plas­sen als een man, maar dat zijn wij niet.” Hoe ze in­vul­ling aan het eve­ne­ment gaat ge­ven, weet Maai­ke al: „Ik ga met­een voor een tam­pon­wis­sel, want een prul­len­bak­je heeft me­neer de rech­ter er vast ook bij ge­fan­ta­seerd...”

On­danks dat het event op vrou­wen is ge­richt, zijn er ook man­nen die in­te­res­se to­nen. Een van hen, To­mas van de Vel­de, geeft aan dat het ’na­tuur­lijk van de gek­ke is als een vrouw op een uri­noir zou moe­ten plas­sen’. „Voor vrou­wen moet de mo­ge­lijk­heid er ook zijn om over­al te kun­nen plas­sen.” Maar, zo stelt hij, me­dia ge­ven aan dat vrou­wen dit wil­len, maar het gaat er­om dat men­sen in het al­ge­meen dit wil­len. „Als het om man­nen zou gaan, dan zou­den wij ook men­sen zeg­gen.”

„En”, zo gaat de 27-ja­ri­ge Van de Vel­de la­chend ver­der, „stel je voor dat al­le vrou­wen er op moe­ten plas­sen, dan moe­ten wij als man­nen weer lan­ger wach­ten. Als je dan toch het aan­tal uri­noirs moet uit­brei­den, kun je net zo goed an­de­re toi­let­ten bou­wen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.