Markt­vrou­wen schit­te­ren als pos­ter­girl

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

hen vroeg om ze niet “iets kunst­zin­nigs” kon­den be­den­ken om be­zoe­kers tot 10% lan­ger op de markt te hou­den, had­den ze daar ze­ker idee­ën over.

An­ne­jet: “Ik moest di­rect den­ken aan het werk van de jon­ge mo­de­fo­to­graaf Har­men Meins­ma. Zijn acht­de­li­ge fo­to­se­rie, waar­in hij Rot­ter­dam­se markt­vou­wen laat schit­te­ren als pa­ra­dijs­vo­gels in hun ei­gen ha­bi­tat, sloot per­fect aan bij de­ze op­dracht. Door de­ze fo­to’s op te bla­zen tot bill­board­for­maat, en vier we­ken lang te ex­po­se­ren op de Bin­nen­rot­te, ho­pen we van een be­zoek aan de markt te­ge­lijk een ar­tis­tie­ke ex­pe­rien­ce te ma­ken.”

De fo­to’s zijn in ie­der ge­val op­val­lend ge­noeg. Met hun sui­ker­spin­kap­sels, pan­ter­print­stof­fen en flin­ke do­sis oog­scha­duw zijn de da­mes van zich­zelf al ech­te ey­e­cat­chers. Maar door hen nog over­da­di­ger op te ma­ken dan nor­maal, te kle­den in de kleur­rij­ke out­fits van mo­de­ont­werp­ster Na­da van Da­len en te por­tret­te­ren tus­sen het twee­de­hands kitsch en af­ge­prijs­de bloem­ko­len, doet de fo­to­graaf daar nog een schep­je bo­ven­op. “De vrou­wen schit­te­ren bo­ven de grij­ze mas­sa uit en schreeu­wen je als het wa­re te­ge­moet”, al­dus de ma­ker zelf.

Waar zijn fas­ci­na­tie voor ex­cen­trie­ke ‘Man Bijt Hond-ty­pes’ van­daan komt? Har­men, een oud-Wil­lem de Koon­in­g­stu­dent: “Van kinds af aan heb ik al een fas­ci­na­tie voor men­sen die bui­ten het nor­ma­le schoon­heids­ide­aal val­len. Flam­boy­an­te ty­pes die zich dur­ven te on­der­schei­den van de rest. In Fries­land, waar ik ben op­ge­groeid, zie je ze slechts spo­ra­disch. Maar op de Cen­trum­markt in Rot­ter­dam kom je de­ze in goud en glit­ters ge­hul­de da­mes haast om de paar me­ter te­gen.”

Op een dag be­sloot hij ze aan te spre­ken, in een po­ging hen te fo­to­gra­fe­ren voor een kunst­pro­ject. “De mees­ten be­dank­ten voor de eer. Meest­al op ty­pisch, niet mis te ver­sta­ne Rot­ter­dam­se wijze. Maar de acht ge­por­tret­teer­de Ba­zaar Beau­ties za­gen er de lol wel van in; voel­den zelfs een ge­voel van trots. Zij zien zich­zelf de ko­men­de vier we­ken dus le­vens­groot te­rug wan­neer ze dins­dags of za­ter­dags weer langs de kra­men fla­ne­ren.”

Maar ook voor de fo­to­graaf zelf is de ex­po­si­tie – zijn eer­ste in de pu­blie­ke ruim­te - goe­de ex­po­su­re. Wel­licht dat het hem helpt nieu­we op­dracht­ge­vers te strik­ken. Be­drij­ven of par­ti­cu­lie­ren die de waar­de van kunst in­zien. Want ook dat is een doel van YEDS, zegt An­ne­jet. “Om kun­ste­naars on­der de aan­dacht te bren­gen bij par­tij­en die snap­pen dat kunst een prijs heeft an­ders dan gra­tis ex­po­su­re of een on­kos­ten­ver­goe­ding.” “Ze kun­nen door hun an­de­re ma­nier van kij­ken zelfs een waar­de­vol­le bij­dra­ge le­ve­ren aan een hoop maat­schap­pe­lij­ke of com­mer­ci­ë­le di­lem­ma’s. Een goed voor­beeld hier­van zijn de Jon­gens van de Te­ke­nin­gen; een club van ge­ta­len­teer­de te­ke­naars die pre­sen­ta­ties of idee­ën van­uit het be­drijfs­le­ven om­zet­ten in een over­tui­gend vi­su­eel ver­haal.”

Har­men zelf is in ie­der ge­val al­weer druk met zijn vol­gen­de uit­da­ging. Sa­men met elf an­de­re jon­ge, ge­ta­len­teer­de fo­to­gra­fen is hij door De Kracht van Rot­ter­dam ge­vraagd on­al­le­daag­se fo­to’s te ma­ken van het da­ge­lijks le­ven in ver­schil­len­de Rot­ter­dam­se wij­ken. Zijn on­der­werp: een cam­ping in Hoek van Holland. “Ook een goe­de plek om pa­ra­dijs­vo­gels te spot­ten.” Kijk voor meer in­fo op www.har­men­meins­ma.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.