In pre­mi­è­re

Naast de do­cu­men­tai­re over Dirk Kuijt (zie hoofd­ver­haal) gaan er mor­gen in Ne­der­land nog vijf ti­tels in pre­mi­è­re. Wat draait er al­le­maal nieuw in de bi­os?

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Kings­man: The Gol­den Cir­cle

In Kings­man: The Se­cret Ser­vi­ce kre­gen we Kings­man te zien, een on­af­han­ke­lij­ke in­lich­tin­gen­dienst met het vei­lig hou­den van de we­reld als ul­tiem doel. In de op­vol­ger staan de hel­den voor een nieu­we uit­da­ging: sa­men met een ver­wan­te spi­on­nen­or­ga­ni­sa­tie een mee­do­gen­lo­ze vij­and ver­slaan. Met Co­lin Firth en Chan­ning Ta­tum.

Tu­lipa­ni

Tra­gi­ko­me­die met Gijs Na­ber als Zeeuw­se boer die na de wa­ters­nood­ramp in 1953 nooit meer nat­te voe­ten wil. Hij fietst naar Zuid-Ita­lië om een nieuw be­staan op te bou­wen. Als hij er op mi­ra­cu­leu­ze wijze tul­pen weet te kwe­ken, groeit de boer uit tot een le­ven­de le­gen­de. Maar hoe zat dat ei­gen­lijk?

Vic­to­ria & Ab­dul

Een waar­ge­beurd ver­haal over de bui­ten­ge­wo­ne vriend­schap tus­sen ko­nin­gin Vic­to­ria (Judi Dench) en Ab­dul Ka­rim (Ali Fazal), een jon­ge klerk uit In­dia. Door de vriend­schap be­kijkt Vic­to­ria, die moei­te heeft met de stren­ge re­gels van het ko­ning­schap, de we­reld steeds meer met an­de­re ogen.

Bles­sed Be­ne­fit

In dit ko­mi­sche dra­ma denkt Ah­mad, een aan­ne­mer, wat geld te bij te kun­nen ver­die­nen, maar door een on­ge­luk­ki­ge za­ken­deal be­landt hij in de ge­van­ge­nis. Weg van zijn ver­plich­tin­gen in de bui­ten­we­reld be­landt hij op een plek waar eten en drin­ken geen zorg zijn. Ook sluit hij nieu­we vriend­schap­pen. Ach­ter de tra­lies voelt Ah­mad iets wat hij nooit heeft ge­voeld: vrij­heid.

Ci­ty of Ghosts

Ci­ty of Ghosts is een do­cu die van dicht­bij laat zien wat er ge­beurt in Sy­rië. De­ze film volgt de cam­pag­ne van Raq­qa is Being Sl­augh­te­red Si­lent­ly. De ac­ti­vis­ten to­nen de gru­wel­da­den van de ter­ro­ris­ten van IS, na de be­zet­ting van hun thuis­stad Raq­qa, aan de we­reld. Beel­den uit de hoof­stad van het Ka­li­faat zijn zeer zeld­zaam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.