Mee­sle­pend dro­men

Metro Holland (Rotterdam) - - De Nieuwspeper -

vindt de an­der rond­uit zwak. Be­drijfs­le­ven­er­va­ring zou in de unie­ke dy­na­miek van de raads­zaal zo­maar min­der ge­wicht in de schaal kun­nen leg­gen. Om te den­ken dat de raad wordt ver­sterkt door werk­ne­mers, is dan ook geen uit­ge­maak­te zaak. Toch zin om Ah­meds droom waar te ma­ken? Laat je plaat­sen op de lijst voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in 2018. Ge­meen­te­raads­le­den in Rot­ter­dam zijn zo’n 22 uur per week kwijt aan het raadslid­werk. Dat is min­der tijd dan raads­le­den in ste­den met min­der dan 150.000 in­wo­ners. Maar je ont­vangt wel meer: 2352,49 eu­ro per maand ex­clu­sief ex­tra ver­goe­din­gen. De mees­te tijd sla je stuk met het le­zen van rap­por­ten, ver­ga­der­stuk­ken en no­ta’s (bron: Na­ti­o­naal Raadsle­den­on­der­zoek). Tip voor de bur­ger­va­der: laat wer­vings­pos­ters ma­ken van die kreet op de schut­ting voor het stad­huis. Wie wil nu niet daar zijn waar het echt ge­beurt?

Tijd voor een luch­tig toe­tje. Niet al­leen aan de Cool­sin­gel wordt wat af­ge­droomd. Ook op Zuid kun­nen ze er wat van. Neem Jan de Jong. Hij heeft in de herfst van zijn car­ri­è­re zijn droom­baan te pak­ken: baas van Fey­en­oord. En nu droomt hij dat de ta­len­ten van Var­ken­oord na hun jeugd­op­lei­ding ze­ker 300 wed­strij­den bij de hoofd­macht aan de over­kant gaan spe­len. Ben­nie Wijn­ste­ker­tjes, ech­te club­gas­ten, dat werk. Wie ver­telt Jan dat hij de ver­keer­de baan heeft? Hij had be­ter bij de UEFA aan de slag kun­nen gaan. De uit­hol­ling van com­pe­ti­ties van de klei­ne lan­den stop­pen is een mooie kluif. Jans ver­trek zou nu al een ge­mis zijn. Want hij ziet er­uit als een man van de we­reld, me­de dank­zij zijn uit­ste­kend on­der­hou­den haar­dos. Fey­en­oord heeft een flam­boy­an­te go­zert op de bok zit­ten, die pot­ten gaat bre­ken! Uit te­gen Pa­ris St. Ger­main, je ziet hem zo zit­ten tus­sen de sjeiks van Qa­tar. Hij is ge­scha­pen voor de jet­se­tam­bi­an­ce in het Pa­rij­se Parc des Prin­ces. Jan droomt net zo­als ve­le sup­por­ters van kam­pi­oen­schap­pen en Eu­ro­pe­se over­win­te­rin­gen. Dat gaat op­val­len. Hij mag ver­vol­gens de bes­te spe­lers die bij lan­ge na niet de 300 wed­strij­den haal­den, bij de sjeiks, oli­gar­chen en hed­ge­fonds-ma­gi­ërs in­le­ve­ren. Maar dro­men kan geen kwaad. Wie weet, ja toch? We gaan kaars­jes bran­den, Jan!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.